คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree แบบสะสมเครดิต และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และนางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เป็นการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ห้องเรียน Pre Degree ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และได้มีการแนะนำหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จากนั้น ผู้บริหารและคณาจารย์ ได้นำนักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นบรรยากาศภายในห้องเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่นักเรียนจะได้เข้ามาเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาการศึกษาจนจบหลักสูตร

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts