คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นจากการเข้าร่วมนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ส่งบทความเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยการนำเสนอผ่านระบบ Zoom Meeting คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาเจ้าของบทความที่ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น ซึ่งมีจำนวน 3 บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและตรวจสอบเอกสารระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด” ของ ณรัชรินทร์ อิ่มกลิ่น, ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น และ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ บทความเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนมูลค่ากิจการ และอัตราส่วนทางการเงิน กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ของ วิพาพร เครือโสม, อธิชา ตาลน้อย, ภัณฑิลา คำภาพันธ์, สุทธิพงษ์ ถี่ถ้วน, อารียา อัครปรีดี และ อ.สุมาลี เอกพล และบทความเรื่อง “ผลกระทบของคุณลักษณะงานต่อความผูกพันในงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา” ของ บุณฑริกา นิลผาย, ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย และ อ.ปราณี สกุลลิขเรศสีมา

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts