สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อยื่นขอเป็นศูนย์สอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์การจัดสอบ และองค์ความรู้ต่าง ๆ จากอาจารย์ชยพล ผู้พัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท วาย.พี.เอส โลจิสติกส์ (YPS Logistics) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในด้าน“วิชาชีพโลจิสติกส์” และยังช่วยตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ของประเทศต่อไป

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts