คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Overview และการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการผู้อำนวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม, สถาบันสหสรรพศาสตร์ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 112 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของทุกคณะได้ตระหนักถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำเกณฑ์มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts