คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณอมรเทพ เทพวิชิต หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนโดยวิทยากรได้แนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบและสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้าง Infographic ด้วย Power Point การทำ Story Board สำหรับผลิตคลิปวิดีโอการสอน การเตรียมอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอน การใช้เครื่องมือสำหรับตัดต่อวิดีโอ การนำคลิปวิดีโอเผยแพร่บน You Tube เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตสื่อหรือผลงานของคณาจารย์ที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในการจัดการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคตต่อไป

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts