คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยจัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยและขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งเป็นประเพณีที่ควรปฏิบัติเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามไว้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสหลายท่าน เช่น อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา อาจารย์ศิริพรรณ สินธุศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีสัตบุตร

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts