คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นให้กับบุคลากร โดยแบ่งเป็น

  • ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย 2. อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ และ 3. นางนฤชล พันธุรัตน์
  • ผู้ปฏิบัติราชการสม่ำเสมอ ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ 2. อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด และ 3. นางสมพิศ พะนา
  • ผู้ปฏิบัติงานโดดเด่น ได้แก่ 1.อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
  • ด้านนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น 2. อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา และ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts