สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 21 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าว การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจักรพันธ์ เนียนศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันฝึกอบรม สมาคมหลักทรัพย์ไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจด้านความรู้การลงทุน และนำความรู้ในรายวิชาแขนงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ในการลงทุนในชีวิตจริง

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts