สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน

วันที่ 20 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Innovation Finance โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พันภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญคุณไพลิน อาษานอก ประธานกรรมการบริษัท ออร่า ไบร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการประกอบอาชีพทางการเงิน และการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยากรคุณปรีชา มานพ Head of Financial Planner และคุณปิติพงศ์ ศิริเกียรติโยธิน Head of Wealth Management ในหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน และการลงทุนในหุ้น” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางการเงินที่ทันสมัย และมีแนวทางในการประกอบอาชีพการวางแผนชีวิต การลงทุนและการทำงานในอนาคต และเพื่อเป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางการเงิน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts