คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ พ.ต.ท.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19” ซึ่งออกแบบโดยศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (BASC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อำเภอ โดยเน้นที่การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ประกอบการในภาวะวิกฤต การวางแผนทางเงิน และการใช้สื่อออนไลน์ในการเพิ่มช่องทางการตลาด การสอนไลฟ์สดขายของ โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และคุณธิดารัตน์ ชัยเสน นักพัฒนาธุรกิจชุมชน เป็นวิทยากร ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจัดอบรมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสิ้น 4 รุ่น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts