คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล”

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอีก 3 มหาวิทยาลัยในจังหวักนครราชสีมา จัดการแข่งขันกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล” โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนามทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดยการจัดการแข่งขันโครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยพนมวันท์ ซึ่งมี ชุมชนหนองระเวียง เป็นชุมชนเป้าหมายในการพัฒนา โดยจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
  • กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันผลิตสื่อการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีหนองระเวียง
  • กิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนธุรกิจ
  • กิจกรรมที่ 4 การกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนหนองระเวียงมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น จึงได้ให้นักศึกษาทุกชั้นปีจาก 3 มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมผ่านการบูรณาการ 4 กิจกรรม ในการสร้างความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม ผสานกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม การสร้างช่องทางในการดำเนินธุรกิจที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลหนองระเวียงอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและเกิดความยั่งยืนในที่สุด และโครงการดังกล่าวนี้ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการทางวิชาการในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์นักบริหารธุรกิจเพื่อชุมชนในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกด้วย

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts