นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ AUCC ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Rattanakosin Journal of Science and Technology

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC) ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งในครั้งนี้สาขาระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน ได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 31 ผลงาน และมีผลงานได้รับคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร  Rattanakosin Journal of Science and Technology จำนวน 1 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานของ นายณัฏฐพล เจริญศิริ  โดยมีอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง และ อาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts