คณะบริหารธุรกิจ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ”

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ” โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ในการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ซึ่งได้มีการตัดสินและประกาศผล โดยมีทีมที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ : ทีม By oneself จากสาขาการตลาด ประกอบด้วย นางสาวธัญลักษณ์ เฟื่องสันเทียะ นายสุกฤษฏิ์ รัตนพงษ์เพียร และนายอนุชิต ภิรมย์ใส

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม เด็กเสี่ยคุณภาพฟิล์ม จากสาขาการบัญชี ประกอบด้วย นายทยากร ประชาญสิทธิ์ นายศุภวิสส์ พรหมวิจารย์ นายโฆสิต พรจุลฉัตร และนายธเนศ สายใหม่

รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล

  1. ทีม The Four Girl จากสาขาการเงิน ประกอบด้วย นางสาวดาวรีย์ ปลั่งกลาง นางสาวเมราญา ทิศกระโทก นางสาวฐตยา อนุกูล และนางสาวอนัชกา บุตรทองคำ
  2. ทีม เวิร์ค จากสาขาการเงิน ได้แก่ นางสาวจันจิรา ขันติวงศ์ นางสาวสุเมทณี โถน้อย นางสาวศิริวรรณ ใจรักดี นางสาวเพ็ญประภา จอมเกาะ และนางสาวเขมอัปสร วรจันทร์
  3. ทีม การเงินสวย จากสาขาการเงิน ประกอบด้วย นางสาวธนมล ภูบุญญากร นางสาวณัฐมล กิ่งมาลา และนางสาวอรวรรณ แพไธสง
  4. ทีม ถูกใจแต่ไม่ถูกระเบียบ จากสาขาการเงิน ประกอบด้วย นางสาวมินทิราพร เชาวิชา นางสาวพัชรินทร์ เวียงทอง และนางสาวนวภรณ์ ทานกระโทก
  5. ทีม พวกเราการเงิน จากสาขาการเงิน ประกอบด้วย นางสาวสุภาวดี ศรีเมฆ นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญเกิด นางสาวรัตติกร ตรีนันทวัลย์ นางสาวกมลนิตย์ ลมสำโรง และนางสาวกรรธิชา พงษ์จะโปะ

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts