คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ เปิดโครงการ U2T

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัด “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ คุณพัลลภ เจือหนองคล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและแนวคิดในการสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจ SME โดยตรง และได้มีการแนะนำทีมผู้บริหาร หัวหน้าโครงการและทีมปฏิบัติงานของคณะฯ จากนั้นได้มีการดำเนินกิจกรรม โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ บุษราคัม อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งทำกิจกรรมการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ORID และกิจกรรมการประเมินใยแมงมุม เพื่อจัดลำดับความสำคัญประเด็นการทำงาน เป็นแนวทางการวางแผน และให้ตัวแทนกลุ่มได้นำเสนอแผนงานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟัง และในช่วงท้ายเป็นการสรุปการดำเนินกิจกรรมของวันนี้และเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts