อาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ประทาย ให้ความรู้ Smart Farmer เกษตรกรลูกค้า

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอประทาย ในการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรลูกค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart Farmer) ณ โรงเรียนบ้านโคกล่าม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : ธ.ก.ส. สาขาประทาย

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts