อว. สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มทร.อีสาน

จากการที่หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ของ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ซึ่งในวันที่ 20 มกราคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับแนวทางในการการคิดค้นหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ตามนโนบายมหาวิทยาลัย ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอน ผลตอบรับจากผู้ที่ลงทะเบียนเรียน เนื้อหาตอบโจทย์ความต้องการผู้เรียนมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์ผู้เรียนถึงความคาดหวังก่อนมาเรียน ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ ซึ่งผู้เรียนมีความต้องการที่จะนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยทาง อว. จะนำการสัมภาษณ์ไปจัดทำวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts