รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (สาขาวิชาการเงิน)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Finance
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Finance)

เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ, ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเงินให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ 7,150 บาท
 • ภาคสมทบ 12,000 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แผนการศึกษา สาขาการเงิน หลักสูตร 4 ปี แผน 1 สหกิจศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(X-X-X)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(X-X-X)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
01-404-021-101 การบริหารความมั่งคั่ง 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(X-X-X)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(X-X-X)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-021-102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงินและธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-021-201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-021-202 หลักการประกันภัย 3(3-0-6)
01-404-021-203 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3(3-0-6)
01-404-021-204 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-021-301 การบริหารการเงิน 3(3-0-6)
01-404-021-302 หลักการลงทุน 3(3-0-6)
01-404-021-304 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3(2-2-5)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาชีพเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-021-303 การบริหารสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน 3(3-0-6)
01-404-021-305 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน 3(3-0-6)
01-404-021-306 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาชีพเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
01-404-023-xxx กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1)
รวม 16 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-021-401 การวางแผนและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 3(2-2-5)
01-404-021-402 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า 3(2-2-5)
01-404-021-403 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 3(2-2-5)
01-404-021-404 สัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน 1(0-3-1)
01-404-021-405 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(2-2-5)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-023-xxx กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 6(X-X-X)
รวม 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา สาขาการเงิน หลักสูตร 4 ปี แผน 2 ฝึกงาน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(X-X-X)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(X-X-X)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(X-X-X)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
01-404-021-101 การบริหารความมั่งคั่ง 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(X-X-X)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(X-X-X)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-021-102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงินและธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-021-201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-021-202 หลักการประกันภัย 3(3-0-6)
01-404-021-203 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3(3-0-6)
01-404-021-204 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-021-302 หลักการลงทุน 3(3-0-6)
01-404-021-304 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3(2-2-5)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาชีพเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
01-404-023-xxx กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-021-303 การบริหารสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน 3(3-0-6)
01-404-021-305 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน 3(3-0-6)
01-404-021-306 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาชีพเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
01-404-023-xxx กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-021-301 การบริหารการเงิน 3(3-0-6)
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x)
01-404-023-xxx กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-021-401 การวางแผนและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 3(2-2-5)
01-404-021-402 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า 3(2-2-5)
01-404-021-403 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 3(2-2-5)
01-404-021-404 สัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน 1(0-3-1)
01-404-021-405 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(2-2-5)
รวม 13 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทั้งส่วนราชการและเอกชน
 2. นักวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนในประเทศไทย (CISA) และระดับสากล (CFA)
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
 5. พนักงานธนาคาร
 6. พนักงานบริษัทหลักทรัพย์
 7. พนักงานธนกิจ (Teller)
 8. พนักงานบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต
 9. ผู้จัดการทางการเงิน
 10. พนักงานการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 11. ผู้ประกอบการอิสระ
 12. ที่ปรึกษาทางการเงิน
 13. ที่ปรึกษาการลงทุน

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ, ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์)

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม โดยการเทียบโอนผลการเรียน