โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

BA

Home/Tag:BA

คณะบริหารธุรกิจ พร้อม 4 วิทยาเขต มทร.อีสาน จัดนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางคลัสเตอร์ไหมอีสาน สู่สากล” ต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ

2024-07-02T09:35:44+07:00

คณะบริหารธุรกิจ พร้อม 4 วิทยาเขต มทร.อีสาน จัดนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางคลัสเตอร์ไหมอีสาน สู่สากล” ต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยทีมงานจาก 4 วิทยาเขต มทร.อีสาน ซึ่งประกอบด้วย นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางคลัสเตอร์ไหมอีสาน สู่สากล” ในการต้อนรับท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนิทรรศการดังกล่าวได้นำเสนอถึงบทบาทของ มทร.อีสาน ต่อการพัฒนาผ้าไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ การเชื่อมโยงกับประเทศฝรั่งเศส และอัตลักษณ์ของผ้าไหม 4 จังหวัดในพื้นที่ของ มทร.อีสาน ในการนี้ได้มอบเสื้อที่ทำจากผ้าไหมปักธงชัยจากแบรนด์ฅญาบาติก ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าวนี้มีความสำคัญ คือ การนำเสนอถึงผลงานของทางคณะฯ ที่ได้เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ถึงจุดเน้นกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ สู่การร่วมวางแผนในการพัฒนาร่วมกัน และได้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายของทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมจุดเน้นที่เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการต่อชุมชนซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/พิสูจน์อักษร

คณะบริหารธุรกิจ พร้อม 4 วิทยาเขต มทร.อีสาน จัดนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางคลัสเตอร์ไหมอีสาน สู่สากล” ต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ2024-07-02T09:35:44+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร Modern Logistics and Supply Chain management

2024-06-30T15:07:56+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร Modern Logistics and Supply Chain management วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร Modern Logistics and Supply Chain management ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01-301 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ Modern Logistics and Supply Chain management : SAP in Actions โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.อุษณา  แจ้งคล้อย อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ และอาจารย์มนฑกาล พงษ์เกษม โดยการนำโปรแกรม SAP มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม เป็นการลดต้นทุน และให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ ศิริรัตน์ ใหญ่กลาง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.06.29-30 - โครงการ Modern Logistics and Supply Chain [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร Modern Logistics and Supply Chain management2024-06-30T15:07:56+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ดึงแนวคิดการสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ MOC ร่วมบรรยายพิเศษในงาน The International Convention on Nation-Building, Wellness & Peace 2024

2024-06-29T14:08:28+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ดึงแนวคิดการสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ MOC ร่วมบรรยายพิเศษในงาน The International Convention on Nation-Building, Wellness & Peace 2024 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมบรรยายพิเศษและเป็น Session chair ในงาน The International Convention on Nation-Building, Wellness & Peace 2024 จัดโดยสถาบันสร้างชาติ โดยการประชุมวิชาการนี้เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติใน 5 แนวคิดหลัก คือ 1) Economic Development Strategies 2) Social and Education Development Strategies 3) Political and Peace Development Strategies 4) Wellness Development Strategies และ 5) Design and Innovation Development Strategies ซึ่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมบรรยายพิเศษและเป็นวิทยากรในแนวคิด Economic Development Strategies อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้ได้นำแนวคิด Nation Competitiveness ของ MOC มาร่วมบรรยายพิเศษซึ่งต้องการสะท้อนให้ผู้ฟังได้มีความเข้าใจในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติด้านต่าง ๆ และจากหัวข้อที่นำเสนอปีนี้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบการวิจัยที่มีการบูรณาการหลายศาสตร์มากขึ้น รวมถึงมีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาเริ่มทำวิจัยโดยใช้เทคนิคระดับมหาวิทยาลัยมานำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าในการจัดการศึกษาของคณะฯ ต้องรีบเร่งในการพัฒนาทั้งการคิด การทำโครงงาน วิจัย แบบบูรณาการ และภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียง/พิสูจน์อักษร [...]

คณะบริหารธุรกิจ ดึงแนวคิดการสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ MOC ร่วมบรรยายพิเศษในงาน The International Convention on Nation-Building, Wellness & Peace 20242024-06-29T14:08:28+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับนักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย

2024-06-27T11:26:03+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับนักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย วันที่ 26 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พบนักศึกษากัมพูชา ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ราย ได้แก่ Miss Heng Nisay, Miss Ra Naro นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรมธุรกิจดิจิทัล และ Miss Kimlang Chroeng นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และได้แนะนำแนวทางการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยมีนายธีรศักดิ์ แยกโคกสูง นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้การดูแลแนะนำเรื่องกิจกรรมนักศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับนักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย2024-06-27T11:26:03+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ดันแนวคิด MOC เสนอแผนพัฒนาคลัสเตอร์ไหม ร่วมประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

2024-06-21T15:07:52+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ดันแนวคิด MOC เสนอแผนพัฒนาคลัสเตอร์ไหม ร่วมประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ื กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ในฐานะผู้เสนอแผนดำเนินโครงการการพัฒนาคลัสเตอร์ไหมอีสาน สู่สากล โดยคณะบริหารธุรกิจ ได้เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยการนำแนวคิดของ MOC, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา และส่งแผนพัฒนาจุดเน้นกลุ่มจังหวัดด้วยความชำนาญในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้เป็นการนำจุดเน้นของมหาวิทยาลัยช่วยเสริมสร้างในการพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งถือได้ว่าเป็นการบูรณาการในการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียง/พิสูจน์อักษร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ดันแนวคิด MOC เสนอแผนพัฒนาคลัสเตอร์ไหม ร่วมประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 12024-06-21T15:07:52+07:00

Welcome to Business Administration Faculty มทร.อีสาน เรียนที่นี่มีแต่ความสุข

2024-06-17T21:52:04+07:00

Welcome to Business Administration Faculty มทร.อีสาน เรียนที่นี่มีแต่ความสุข วันที่ 17 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ มอบดอกไม้ให้อาจารย์ผู้สอน และกล่าวต้อนรับนักศึกษาสู่การเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา กลับเข้ามาทำการจัดการสอนและเรียนที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2567 นี้ รวมถึงส่งกำลังใจให้อาจารย์ และนักศึกษา ให้มีความสุขและสนุกสนานที่คณะบริหารธุรกิจ ให้สมกับคำกล่าวที่ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรียนที่นี่มีแต่ความสุข อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียง/พิสูจน์อักษร บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

Welcome to Business Administration Faculty มทร.อีสาน เรียนที่นี่มีแต่ความสุข2024-06-17T21:52:04+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดต้อนรับนักศึกษาใหม่ แบบสร้างสรรค์ผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ผูกแขน ประสาทพรมอบตัวเป็นศิษย์ รู้คุณครูอาจารย์

2024-06-16T16:37:22+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดต้อนรับนักศึกษาใหม่ แบบสร้างสรรค์ผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ผูกแขน ประสาทพรมอบตัวเป็นศิษย์ รู้คุณครูอาจารย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ สรวิศ ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีนักศึกษาใหม่ของคณะฯ เข้าร่วมกว่า 1,600 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ และแนะนำคณาจารย์ที่ให้ความรู้ให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพรู้จัก อีกทั้งยังสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.06.15 - โครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า 2567

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดต้อนรับนักศึกษาใหม่ แบบสร้างสรรค์ผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ผูกแขน ประสาทพรมอบตัวเป็นศิษย์ รู้คุณครูอาจารย์2024-06-16T16:37:22+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด และของส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด

2024-06-15T19:49:43+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด และของส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด วันที่ 11 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้อาจารย์ ปุริม หนุนนัด อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย อาจารย์ภัคภณ รถเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด และอาจารย์วิทยา มนตรี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด และของส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ณ ห้องประชุมเมืองย่า ชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำหรับการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับหัวหน้างาน ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา โดยอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด และของส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดยโสธร จำนวน 60 คน ซึ่งทางผู้จัดงานได้เล็งเห็นถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อดังกล่าว จึงได้เชิญไปบรรยายให้กับหน่วยงานดังกล่าว สายชล จันทร์กรูด: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด และของส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด2024-06-15T19:49:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ปีการศึกษา 2567

2024-06-14T17:20:36+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ปีการศึกษา 2567 วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง 01406 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวตอนรับนักศึกษาใหม่ ภายในกิจกรรมได้มีการแนะนำหลักสูตร แนะนำคณาจารย์และบุคลากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) จากนั้นเป็นการแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย   คุณกัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ บรรณารักษ์ คุณปวีณา นาดี หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา และคุณอาภาพร สุประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา จากนั้น เป็นการเสวนาจากศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยได้เชิญคุณธันยา ตนาภิชาติ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซฟวัน ศิษย์เก่า MBA รุ่นที่ 3 และคุณศรันย์วณัช เตียรวัฒนศิริ ผู้บริหาร HOTPOT MAN ศิษย์เก่า MBA รุ่นที่ 8 มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีอาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ปัทมา พิลาบุตร: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ปีการศึกษา 25672024-06-14T17:20:36+07:00

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

2024-06-14T15:36:48+07:00

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2567 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2567 ณ​ เดอะเรนทรีฮอลิเดย์เฮ้าส์​ ตำบลคลองไผ่​ อำเภอสีคิ้ว​ จังหวัดนครราชสีมา​ โดยอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพลอยวรรณ​ คุ้มภัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา​ ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการเป็นผู้นำด้านสันทนาการ จากนั้นเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการแบ่งกลุ่ม ซึ่งผู้นำนักศึกษาได้ระดมความคิดในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ​ ของคณะบริหารธุรกิจ ​อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างกันมากขึ้นอีกด้วย ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.06.08-09 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25672024-06-14T15:36:48+07:00
Go to Top