คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

2023-01-18T13:45:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 18 มกราคม 2566 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายนามดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้รับโล่ข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2564 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับโล่อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านงานบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนมากกว่า 10 ปี อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนน้อยกว่า 10 ปี นายอภิวัฒน์ บุญล้อม นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับโล่ผู้นำนักศึกษา มทร.อีสาน ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ [...]