โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

Home/Tag:คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม พร้อมวางแผนต่อยอดสร้างโอกาสการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ

2024-03-16T16:55:52+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม พร้อมวางแผนต่อยอดสร้างโอกาสการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ วันที่ 13 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ครบเวลาเรียนตามหลักสูตร และมีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวนกว่า 80 คน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้เริ่มต้นจัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะฯ และให้นักศึกษาที่สนใจ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท English Discovery รวมถึงจัดแผนการเรียนในวิชา Minor Program in International Business Management ให้กับนักศึกที่ต้องการต่อยอดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในคณะฯ จำนวน 3 วิชา และบินไปเรียนกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศอีก 3 วิชา อีกด้วย อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.13 - มอบใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม พร้อมวางแผนต่อยอดสร้างโอกาสการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ2024-03-16T16:55:52+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

2024-03-15T20:06:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 37-401 ชั้น 4 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคุณสมบูรณ์ จันทร์เทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ HR Business Partner บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ภายในกิจกรรม มีการบรรยายภาพรวมบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กระบวนการและประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร โดยทีมงานจากเครือเบทาโกร และการแชร์ประสบการณ์ตำแหน่งงาน ในตำแหน่งผู้แทนขาย และผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าและพนักงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา/สมัครงาน” โดยคุณสมบูรณ์ จันทร์เทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ HR Business Partner บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงชื่อเพื่อลงทะเบียนขอสิทธิ์ในการฝึกสหกิจศึกษากับเครือเบทาโกร สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน กับเครือเบทาโกร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร และยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.14 - เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา2024-03-15T20:06:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ประชุมหารือร่วมกับเครือเบทาโกร ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือเบทาโกร สนับสนุนการเรียน ทำแผนรับนักศึกษา และฝึกสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2024-03-19T08:43:47+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ประชุมหารือร่วมกับเครือเบทาโกร ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือเบทาโกร สนับสนุนการเรียน ทำแผนรับนักศึกษา และฝึกสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์จากทั้ง 5 สาขาวิชา ประชุมร่วมกับเครือเบทาโกร ณ ห้อง Command Room ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แบบ Onsite และประชุม Online ร่วมกับวิทยาเขตอื่น ๆ เพื่อหารือความร่วมมือ ออกแบบ และร่วมพัฒนาหลักสูตรแบบ Partial Program ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน และร่วมทำแผนการรับนักศึกษาในสาขาการตลาด เข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษาประจำปีอย่างต่อเนื่อง แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ประชุมหารือร่วมกับเครือเบทาโกร ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือเบทาโกร สนับสนุนการเรียน ทำแผนรับนักศึกษา และฝึกสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง2024-03-19T08:43:47+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

2024-03-15T18:47:05+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ห้อง 35-100-1 และห้อง 35-100-2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ซึ่งภายในกิจกรรมได้แบ่งประเภทของการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นด้านสังคมศาสตร์ และด้านนวัตกรรม โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2566 เท่านั้น คณะกรรมการตัดสินผลงานรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ คณะกรรมการตัดสินผลงานรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช คณะกรรมการตัดสินผลงาน รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์์มาเลิศ ด่านกุล อาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย อาจารย์กษมาพร ลาผ่าน และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง สำหรับผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ภาคบรรยาย ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท ทีมที่ 6 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยอดขายของบริษัทในเครือเอเชี่ยนวัสดุจำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ทีมที่ [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 25662024-03-15T18:47:05+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรม BA Showcase Day เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงศักยภาพนำเสนอโครงงานและผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

2024-03-15T17:07:15+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรม BA Showcase Day เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงศักยภาพนำเสนอโครงงานและผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ BA Showcase ภายใต้หัวข้อ Innovation-Driven Entrepreneurship (ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม) ณ บริเวณหน้าห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมออกบูธแสดงผลงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในแต่ละชั้นปี จำนวน 34 บูธ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะจากการเรียน มานำเสนอผลงานในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมประกวดสื่อผ่านแพลตฟอร์ม Tik Tok ภายใต้หัวข้อ “บันไดสู่ความเป็นนักบริหารธุรกิจ” ที่มีเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ เล่าเรื่องชีวิตการเรียน ประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคณะบริหารธุรกิจ ในแต่ละชั้นปี โดยสามารถประมวลความรู้หรือเรื่องราว ที่ได้จากการเรียน และนำมาเล่าเรื่องผ่านคลิปสั้น บนแพลตฟอร์ม Tik Tok การประกวดกิจกรรมออกบูธแสดงผลงานของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี จะนับคะแนนจากผลโหวต โดยให้นักศึกษาทำการโหวตโดยสแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งนักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์โหวตได้เพียง 1 บูธเท่านั้น สำหรับผลการประกวดบูธแสดงผลงานของนักศึกษา มี 6 รางวัล ได้แก่ ลำดับที่ 1 กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี ลำดับที่ 2 กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี ลำดับที่ 3 กลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี ลำดับที่ 4 กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาการเงิน ลำดับที่ 5 กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด ลำดับที่ 6 กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรม BA Showcase Day เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงศักยภาพนำเสนอโครงงานและผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์2024-03-15T17:07:15+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition เปิดเวทีให้นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

2024-03-15T16:52:47+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition เปิดเวทีให้นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Youth Entrepreneurs for Social Sustainable) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น เป็นการแสดงชุด “รำโทน โคราช” เป็นการแสดงพื้นบ้าน ประกอบการรำตามจังหวะเสียงโทน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และเป็นประเพณีอย่างหนึ่งในแถบถิ่นโคราช ที่ก่อนจะถึงวันตรุษสงกรานต์จะมีเสียงโทนตีกระหึ่มเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า “เทศกาลสงกรานต์มาถึงแล้ว” เสียงโทน ป๊ะ โท่น โท่น มีมนต์ขลังที่สามารถเร้าใจให้ผู้ได้ยินเกิดอารมณ์คึกคะนองอย่างมีความสุข โดยกลุ่มสตรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการฝึกซ้อมโดย คุณครูสุวารี เจียนโพธิ์ ข้าราชการครูบำนาญ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลังสิ้นสุดการแสดง เป็นพิธีเชิญถ้วยรางวัล “การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ” ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Youth Entrepreneurs for Social Sustainable) ระดับจังหวัด ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Youth Entrepreneurs for Social Sustainable) [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition เปิดเวทีให้นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”2024-03-15T16:52:47+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

2024-03-11T11:58:33+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ในข้อกำหนดเรื่องการให้นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่มีสิทธิ์ขอสำเร็จการศึกษา จะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รฐกฤษ ธนพิทชัย: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 25662024-03-11T11:58:33+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บรรยายหัวข้อ Strategic and Competitiveness ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

2024-03-02T18:18:20+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บรรยายหัวข้อ Strategic and Competitiveness ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน วันที่ 1 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บรรยายในหัวข้อ Strategic and competitiveness และการนำเสนอหลักสูตร Minor Program in International Business Management ซึ่งมีการสอนในหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกในรูปแบบของ 3+3 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดโปรแกรม โดยการบรรยายครั้งนี้จัดโดย College of Management ของ National Pingtung University of Science and Technology และในการนี้ Professor Yi Chao Huang, College of Management’s Dean ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์และนักศึกษากว่า 40 คน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เป็นเครือข่ายของ Microeconomics of Competitiveness, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางคณะบริหารธุรกิจ ก็ได้มีการบูรณาการศาสตร์ด้านกลยุทธ์เข้าในหลักสูตรของทางคณะฯ ในการจัดการเรียนการสอน และมีการกำหนดวิชา Strategies and Competitiveness ใน Minor Program in International Business Management ด้วย ซึ่งหลังจากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของโปรแกรม ทางมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศก็มีความสนใจ และต้องการส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนในวิชานี้ที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยจะเริ่มรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศเข้าร่วมเรียนได้ประมาณเดือนกันยายน ศกนี้ อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ [...]

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บรรยายหัวข้อ Strategic and Competitiveness ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน2024-03-02T18:18:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เปิด Minor Program in International Business Management ส่งนักศึกษารุ่นแรกของโครงการ เรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมืองผิงตง ประเทศไต้หวัน

2024-03-02T09:39:48+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เปิด Minor Program in International Business Management ส่งนักศึกษารุ่นแรกของโครงการ เรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมืองผิงตง ประเทศไต้หวัน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งนักศึกษาในหลักสูตร Minor Program In International Business Management จำนวน 5 ราย ไปเรียนที่ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ใน 3 รายวิชาคือ 1) International Marketing 2) International Finance และ 3) International Trade And Supply Chain โดยผู้สอนเป็นศาสตราจารย์ 3 ท่าน คือ 1) Prof. Chih Yu Hsiao 2) Prof. Rern-Jay Hung 3) Prof. Hsiang-Hsi Huang และนำนักศึกษาเข้ากราบขอพร จากรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่าหลักสูตรวิชาโท International Business Management ของคณะบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตรและส่งนักศึกษาไปเรียนกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายของ มทร.อีสาน [...]

คณะบริหารธุรกิจ เปิด Minor Program in International Business Management ส่งนักศึกษารุ่นแรกของโครงการ เรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมืองผิงตง ประเทศไต้หวัน2024-03-02T09:39:48+07:00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2024-02-28T18:54:18+07:00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยาย เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากร พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครราชสีมา และหัวข้อเรื่องกฎหมายแรงงาน โดยวิทยากร พ.ต.อ.ดร.ดำรงฤทธิเดช ทองพิทักษ์ ผกก.(สอบสวน) หน.กตค.บก.กค.ภ.3 มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่การทำงาน เข้าใจถึงความสำคัญของหลักปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการจริง ซึ่งการมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในการทำงานจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา และช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.02.28 - เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา2024-02-28T18:54:18+07:00
Go to Top