โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

Home/Tag:คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ

2024-02-22T12:09:13+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทางสงฆ์ ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบ้านเกาะ มาประกอบพิธีทางสงฆ์และรับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนขนาดเล็กบริเวณใกล้เคียง เป็นการมอบรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ และคุณครูต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ2024-02-22T12:09:13+07:00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

2024-02-21T18:32:23+07:00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน) ณ ห้องประชุม 22-311 ชั้น 3 อาคาร 22 สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ที่จะออกฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกงาน ก่อนที่จะออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.02.21 - เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ2024-02-21T18:32:23+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2024-02-21T12:41:33+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยทางคณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น และเพื่อเป็นการเปิดโลกเรียนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ของกระบวนการทำงานจากสถานประกอบการจริง สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและสามารถเก็บผลการเรียนได้ (Credit Bank) โดยคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ภชนิตา หมายชัย: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด: 67.02.21 - ศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2024-02-21T12:41:33+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เปิดบูธขายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

2024-02-20T10:31:45+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เปิดบูธขายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำสินค้าภายใต้สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ เช่น เสื้อยืดคอโปโล เสื้อคอกลม ร่ม ชุดแก้วน้ำกระติกน้ำ กระเป๋าผ้าแคนวาส และสินค้าลวดลายอัตลักษณ์จังหวัดนครราชสีมาแมวโคราช เช่น กางเกง เสื้อคอกลม แก้วน้ำ กระเป๋าผ้า เป็นต้น วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เดอะมอลล์นครราชสีมา สำหรับพื้นที่และอุปกรณ์ในการจัดวางสินค้า คุณสมลักษณ์ ศรีสุวรรณ ในการร่วมสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์แมวโคราช ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อฝึกนักศึกษาของคณะฯ แบบครบวงจรด้านบริหารธุรกิจ ในการขายสินค้า การบริหารจัดการร้านค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดทำบัญชี เป็นต้น รวมถึงเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ของทางคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งหลังจากที่เปิดบูธขายสินค้าก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ถูกออกแบบโดย อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ด้วยเช่นกัน โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการในการสร้างผู้ประกอบการในอนาคตโดยการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต บวกกับแนวคิดที่ว่า “สินค้าชิ้นแรกที่ขายได้ของชีวิต ต้องเริ่มต้นจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน” และสำหรับผู้ที่สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์คณะบริหารธุรกิจ และผ่านช่องทางระบบสั่งซื้อออนไลน์ของทางคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/พิสูจน์อักษร

คณะบริหารธุรกิจ เปิดบูธขายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา2024-02-20T10:31:45+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2024-02-15T14:39:48+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายกำลังใจ และยังได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ: 67.02.15 - กิจกรรมเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2024-02-15T14:39:48+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน

2024-02-14T09:19:28+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มอบหมายให้ อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย อาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด และอาจารย์วิทยา มนตรี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด และของส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเมืองย่า ชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นส่วนรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางโดยสำนักงานคลังเขต 3 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบทางละเมิด ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฐปนีย์ ทรงบรรพต: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน2024-02-14T09:19:28+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ออกบูธแนะแนวหลักสูตร ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

2024-02-06T14:06:13+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ออกบูธแนะแนวหลักสูตร ณ สโมสรร่วมเริงไชย วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมออกบูธแนะแนวเพื่อนำเสนอหลักสูตร ในงาน OPEN HOUSE ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี พร้อมกับเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเรียน สำหรับการออกแนะแนวในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลและประชาชนภาคอีสานให้เป็นกำลังแรงงานคุณภาพสูงโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวผ่านการบริการด้านวิชาการทาง Up Skill, Reskill, New Skill ตลอดจนการนำศักยภาพของแต่ละฝ่าย เช่น ผลงานวิจัยนวัตกรรมทรัพยากร บุคคล สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพี่น้องประชาชนภาคอีสาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอหลักสูตรกว่า 2,000 คน ภชนิตา หมายชัย: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ออกบูธแนะแนวหลักสูตร ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี2024-02-06T14:06:13+07:00

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี

2024-02-04T14:01:24+07:00

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ในโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในธีมงาน “เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์” (Growth & Creative Differentiation) ภายใต้แนวคิด SDGs ใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ Quality Education, Gender Quality และ Climate Action ซึ่งผลการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้ารางวัลมาได้ 5 รางวัล ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ประกวดเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Contest) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัฐมน ครองยุติ สาขาการเงิน กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ (Multimedia Creation) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายกฤตพีร์ ศรีบุญ สาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 การประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน (Marketing Communication Plan with Soft Power) รางวัลชนะเลิศ นายธนากร ไสยาวรรณ์ [...]

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี2024-02-04T14:01:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่

2024-02-01T10:04:26+07:00

ข่าว คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์ หรือ ลีโอ พุฒ อดีตศิลปินนักร้องดังยุค 90 ซึ่งปัจจุบันทำรายการบนช่อง YouTube Rayron: เร่ร่อน ร่วมกับ เร แม๊คโดแนลด์ และต้า บาร์บี้ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะได้รับความบันเทิงแล้ว นักศึกษายังได้แง่คิด แนวทางในการดำเนินชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขขึ้นได้ ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 คน ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มรูปกิจกรรม: 67.01.31 - อบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่2024-02-01T10:04:26+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม

2024-01-30T14:24:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม วันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาสมโมสรนักศึกษา ร่วมจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ต้นแบบนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” (ราชมงคลสุวรรณภูมิ - ราชมงคลอีสาน) มทร.สุวรรณภูมิมุ่ง เน้นผลิตนักศึกษาเป็นนวัตรกร สู่การสร้างนวัตกรรม หรือนักสร้าง นักคิด ผลิตสู่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประเทศและพลิกเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยเตรียมผลักดันให้เกิด “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” เป็นลำดับถัดไป นอกจากจะได้รับความรู้ในครั้งนี้แล้ว พี่น้องสองราชมงคล สโมสรนักศึกษา มทร.อีสาน และองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ยังร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาเรียนรู้โครงการนวัตกรจิตอาสา อีกด้วย ก่อนจบกิจกรรมโครงการนักศึกษาทั้งสองพื้นที่ ร่วมกันนำเสนอแนวความคิด การจัดทำโครงการนวัตกรจิตอาสา แสดงศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตอบสนองความต้องการพร้อมแก้ไขปัญหาของชุมชน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้วยนวัตกรจิตอาสา ชนานาถ ผดุงศิลป์/กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม2024-01-30T14:24:42+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top