โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

Home/Tag:คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2024-06-08T21:36:38+07:00

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567 โดยบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ เข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส และกรีฑา อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส เข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส อาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ เข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส และนายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ เข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส และกรีฑา สำหรับผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง โดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ ในการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา ประเภท 4x100 เมตร ส่วนนายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา รายการ 1,500 เมตร รายการ 3,000 เมตร และรายการกระโดดไกล สำหรับผลงานการเข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส ประเภททีม และประเภทบุคคล สามารถทำผลงานได้ดังนี้ ประเภททีม ได้ร่วมแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม 16 ทีม ประเภทบุคคล อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ ลงแข่งขัน ชายคู่ อายุ 35 ปี และ 40 ปี เข้าถึงรอบ [...]

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2024-06-08T21:36:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

2024-06-08T16:53:05+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสำหรับการเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา โดยอาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการออกฝึกสหกิจศึกษา การปฏิบัติตัวในการออกฝึกสหกิจศึกษา และกฎระเบียบในการออกฝึกสหกิจศึกษา สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการออกสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคเอกชน ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ - การจัดการทั่วไป จำนวน 104 ราย และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 57 ราย รวมทั้งสิ้น 161 ราย ฝ่ายวิชาการและวิจัย: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25672024-06-08T16:53:05+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Happy workplace come back to school สร้างองค์กรแห่งความสุข สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2024-06-08T16:03:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Happy workplace come back to school สร้างองค์กรแห่งความสุข สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Happy workplace come back to school ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การสร้างองค์กรแห่งความสุข และการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัญชลี บุปผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างความสุขและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน แบบ Happy workplace เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 นำไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” ที่ประกอบไปด้วย ปัจจัย 8 คือ 1) สุขภาพดี (Happy Body) 2) รู้จักผ่อนคลาย (Relax) 3) คุณธรรม (Happy Soul) 4) การรู้จักใช้เงินเป็น (Happy Money) 5) ครอบครัวดี 6) การมีน้ำใจ (Happy [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Happy workplace come back to school สร้างองค์กรแห่งความสุข สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ2024-06-08T16:03:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

2024-06-08T12:21:22+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา ภายในกิจกรรมมีพิธีถวายเครื่องไทยธรรม พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25672024-06-08T12:21:22+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการบริการวิชาการ สร้างกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม

2024-06-01T20:37:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการบริการวิชาการ สร้างกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม GURU รู้เรื่องการบริการวิชาการ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร สำหรับการดำเนินกิจกรรมนี้ คณะบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ่านตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประเด็นที่ 3 ปฏิรูประบบการสร้างความร่วมมือกับ พหุภาคี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บูรณาการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม) ด้วยเป้าประสงค์ขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพด้วยการบูรณาการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน Sustainable Development Goals (SDGs) และกลยุทธ์ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง การเพิ่มคุณค่างานบริการวิชาการ โดยอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ และหัวข้อเรื่อง การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานบริการวิชาการ และสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง อาจารย์ประจำสาขาการตลาด มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในครั้งนี้ สุพจน์ อภิรักษ์ธารา: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.05.31 - โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ กิจกรรมที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการบริการวิชาการ สร้างกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม2024-06-01T20:37:14+07:00

คณาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าและร่วมเจรจาการค้า ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANRGA ASIA 2024 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

2024-05-29T17:23:21+07:00

คณาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าและร่วมเจรจาการค้า ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANRGA ASIA 2024 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้อาจารย์ปุริม หนุนนัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง อาจารย์ประจำสาขาการตลาด เข้าร่วมงานการจัดแสดงสินค้าและร่วมเจรจาการค้ากับ บริษัท หมี่เอเชีย จำกัด ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANRGA ASIA 2024 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับ บริษัท หมี่เอเชีย จำกัด มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทเส้น ได้แก่ หมี่โคราชพร้อมปรุง เย็นตาโฟพร้อมปรุง ก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมปรุง ภายใต้แบรนด์ “หมี่เอเชีย” ได้เข้าร่วมงานการจัดแสดงสินค้าและร่วมเจรจาการค้ากับ บริษัท หมี่เอเชีย จำกัด ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANRGA ASIA 2024 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ จึงได้เชิญบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจทั้ง 2 ท่าน เข้าร่วมงานและร่วมเจรจาการค้ากับทางบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อต้องการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปสู่ระดับสากล และผลักดันให้เป็น Soft Power ด้านอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา สายชล จันทร์กรูด: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

คณาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าและร่วมเจรจาการค้า ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANRGA ASIA 2024 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี2024-05-29T17:23:21+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รุดหน้าเปิดประชุมร่วมกับ NPUST ไต้หวันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Minor program international business management ประกาศพร้อมรับนักศึกษาไต้หวันเรียนบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

2024-05-27T15:55:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รุดหน้าเปิดประชุมร่วมกับ NPUST ไต้หวันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Minor program international business management ประกาศพร้อมรับนักศึกษาไต้หวันเรียนบริหารธุรกิจ  มทร.อีสาน วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Minor program international business management ณ National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน จากการที่คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ minor program in international business management และมุ่งหวังในการเรียนรู้และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ และส่งนักศึกษาไปเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ ซึ่งเริ่มที่ National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ใน 3 รายวิชาคือ 1) International Marketing 2) International Finance และ 3) International Trade and Supply Chain โดยผู้สอนเป็นศาสตราจารย์ 3 ท่าน คือ 1) Prof. Chih Yu Hsiao 2) Prof. Rern-Jay Hung และ 3) Prof. Hsiang-Hsi Huang นั้น ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า ในมุมมองของผู้สอนมีความเห็นว่านักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มีความสามารถด้านวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถปรับตัวและเข้ากับเพื่อนต่างชาติได้เป็นอย่างดี อยากให้เพิ่มเติมเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น สำหรับในมุมมองของนักศึกษา [...]

คณะบริหารธุรกิจ รุดหน้าเปิดประชุมร่วมกับ NPUST ไต้หวันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Minor program international business management ประกาศพร้อมรับนักศึกษาไต้หวันเรียนบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน2024-05-27T15:55:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ PLOs และ YLOs พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2024-05-27T12:46:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ PLOs และ YLOs พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2567 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 2 ณ โรงแรมภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 2 จากนั้นเป็นการจัดเตรียมโครงการ (ง.8) พร้อมกับการนำเสนอของแต่ละสาขาเพื่อตอบตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับ Program Learning Outcome (PLOs) และ Year Learning Outcome (YLOs) ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ บุคลากรที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา บุคลากรที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัย รวมทั้ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรสายวิชาการที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา งบประมาณโครงการวิจัย ต้อนรับบุคลากรที่ได้บรรจุใหม่และจบการศึกษาทุกท่านเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีในการทำงานร่วมกัน จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนและทบทวนปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 2 แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการบริการวิชาการ และนำเสนอโครงการบริการวิชาการของทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาการจัดการ และสาขาระบบสารสนเทศ สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ และได้รับความรู้ในเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พุทธมาศ สายมนตรี: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.05.23-25 - โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะฯ นครนายก [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ PLOs และ YLOs พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน2024-05-27T12:46:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดแข่งขันระดับนานาชาติ Global Social Enterprise Competition 2024 ดึงประเทศอาเซียนร่วมแข่งขันดันแนวคิดคนรุ่นใหม่กับธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความยั่งยืน

2024-05-21T18:33:16+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดแข่งขันระดับนานาชาติ Global Social Enterprise Competition 2024 ดึงประเทศอาเซียนร่วมแข่งขันดันแนวคิดคนรุ่นใหม่กับธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความยั่งยืน วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” Youth Entrepreneurs for Social Sustainable: YESS (ระดับนานาชาติ) ในโครงการ Global Social Enterprise Competition ณ ห้องปฏิบัติการ Logistics 01-406 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานและต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจทุกท่าน โดยมีอาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ อาจารย์ประจำสาขามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจนี้ มีรูปแบบการแข่งขันโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” Youth Entrepreneurs for Social Sustainable: YESS (ระดับจังหวัด) ลำดับที่ 1 – 5 และมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน นำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” Youth Entrepreneurs for Social Sustainable: YESS (ระดับนานาชาติ) ในรูปแบบ Hybrid โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ประกอบด้วย ทีม Happy Nimo Farm (Cambodia) (Online)    Miss Seav Krouch Miss [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดแข่งขันระดับนานาชาติ Global Social Enterprise Competition 2024 ดึงประเทศอาเซียนร่วมแข่งขันดันแนวคิดคนรุ่นใหม่กับธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความยั่งยืน2024-05-21T18:33:16+07:00

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 16 เข้าศึกษาดูงานภายในประเทศ จังหวัดชลบุรี

2024-05-20T12:09:13+07:00

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 16 เข้าศึกษาดูงานภายในประเทศ จังหวัดชลบุรี วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2567 งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 16 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 16 และคณาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 16 จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชบุรี และศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ด้านบริหารจัดการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปัทมา พิลาบุตร: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 16 เข้าศึกษาดูงานภายในประเทศ จังหวัดชลบุรี2024-05-20T12:09:13+07:00
Go to Top