โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

Home/Tag:คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2

2023-02-01T16:53:15+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญคุณพยอม เจียนมะเริง มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 22023-02-01T16:53:15+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย

2023-01-31T10:15:03+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จำนวน 26 คน โดยได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การประกวดแผนธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) กิจกรรมที่ 5 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) กิจกรรมที่ 8.2 Online Star challenge : Online Sales Live Competition กิจกรรมที่ 9 การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching และ กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี ซึ่งนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ถึง 9 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ นายภูมินทร์ กระชับกลาง นักศึกษาสาขาการจัดการ อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์จิราพร จิระชีวี อาจารย์ประจำสาขาการเงิน รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ [...]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย2023-01-31T10:15:03+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดีคนใหม่

2023-01-30T16:40:47+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดีคนใหม่ วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร บุคลากร สมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้กับ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะบริหารธุรกิจ" ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดีคนใหม่2023-01-30T16:40:47+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า”

2023-01-30T16:20:21+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ณ ห้อง 01601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีกลุ่มคณะผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ที่ได้ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต เยี่ยมชมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในส่วนของภาคทฤษฎีมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ซึมเศร้าในนักศึกษา” โดยนายสันทัด ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ และการบรรยายเรื่อง “การให้คำปรึกษาวัยรุ่น” โดย นางสาววรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จากนั้นในส่วนของภาคปฏิบัติ ทางวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม โดยมีการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “ฟังด้วยหัวใจ” “สื่อสารเชิงบวก” และ “ทักษะการให้คำปรึกษา” โดยนายภาภิน อำรุงจิตชัย นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นางสาววรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และนายสันทัด ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.จิตเวชนครราชสีมา และท้ายสุดของกิจกรรมเป็นการสรุปบทเรียน Positive After Action Review (PAAR) และการนำไปใช้ โดยนายภาภิน อำรุงจิตชัย นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ทั้งนี้ มีบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจและภายนอกคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า”2023-01-30T16:20:21+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

2023-01-30T15:10:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แพทย์หญิงเมษา ศรีสุกัญญา หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช ผู้แทนจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการด้านเครือข่ายและวิชาการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และนางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์กานต์ สุรนันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมพิธีเป็นพยาน สำหรับการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักจิตวิทยา และได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจและบุคลากรภายนอกคณะที่ให้ความสนใจ ณ ห้อง 01601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 92023-01-30T15:10:43+07:00

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

2023-01-19T15:48:06+07:00

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องรับรอง ตรงข้ามห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยให้บริการฉีดวัคซีน Covid pfizer ฝาม่วง จำนวน 100 โดส และวัคซีนรวมหัดเยอรมัน และคางทูมวัยเจริญพันธุ์ 120 โดส (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี) ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ2023-01-19T15:48:06+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน

2023-01-19T09:14:28+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน วันที่ 18 มกราคม 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร โดยมีอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ วิทยากรอิสระหน่วยงานราชการและเอกชน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน2023-01-19T09:14:28+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

2023-01-18T13:45:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 18 มกราคม 2566 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายนามดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้รับโล่ข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2564 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับโล่อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านงานบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนมากกว่า 10 ปี อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนน้อยกว่า 10 ปี นายอภิวัฒน์ บุญล้อม นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับโล่ผู้นำนักศึกษา มทร.อีสาน ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ [...]

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ2023-01-18T13:45:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมเพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

2022-12-26T15:54:36+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมเพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักจิตวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คุณจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คุณศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 แพทย์หญิงเมษา ศรีสุกัญญา หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมเพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต2022-12-26T15:54:36+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
244
เมื่อวาน
294
เดือนนี้
1,496
เดือนที่แล้ว
10,720
ปีนี้
12,216
ปีที่แล้ว
53,581