คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ และการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง อาจารย์ปุริม หนุนนัด ละอาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ และการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ให้กับผู้ประกอบการสวนเกษตรและการท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว ณ เดอบัววัลเลย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GURU/ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม SME ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ในภูมิภาพ รวมถึงมาตรการการช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ของ สสว. โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เป็นกลุ่มเป้าหมายในเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ฐปนีย์ ทรงบรรพต: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts