นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน หนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลในงาน Thailand Accounting Case Competition 2023

วันที่ 9 กันยายน 2566 นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน ทีม Black Cover นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 มาได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวคณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอย่างมาก

คุณวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เห็นบทบาทสำคัญของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีให้นิสิตนักศึกษาจะได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อสร้างความใฝ่รู้ และมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี กล่าวว่า ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 98 ทีม โดยส่งบทวิเคราะห์กรณีศึกษาจำนวน 70 ทีม จาก 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และจาก 70 ทีม กรรมการได้คัดเลือก 15 ทีมผ่านเข้ารอบ เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในวันนี้ ซึ่งการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาด้านการบัญชีสามารถนำความรู้ที่เรียนมาในห้องเรียน มาใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนิสิตนักศึกษาเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์: ที่มาข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts