โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0

2022-11-16T16:53:30+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 ณ ห้อง 01413 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร คุณพัชรา จินตนะกุล นักวางแผนการเงิน, CFP® ผู้ก่อตั้งสถาบัน Kids Finance Thailand สถาบันสอนการเงินเด็กแห่งแรกในประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจความรู้ด้านการเงินและการลงทุน และนำความรู้ในรายวิชาในแขนงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อนำไปใช้ในวิเคราะห์การเงินการลงทุนในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาการเงินเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.02022-11-16T16:53:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565

2022-11-02T10:09:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 (สำนักงานอธิการบดี) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/25652022-11-02T10:09:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2565

2022-10-31T11:31:58+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2656 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรจากบริษัทต่าง ๆ ประกอบด้วย คุณธนันยภรณ์ วงษ์รัชชานนท์ บริษัท ต้นไม้ใหญ่ จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านงานบัญชี คุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ บริษัท มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจด้านงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ดร.ชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistics จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจด้านงานโลจิสติกส์ และคุณปัญญาพล อมรวงศ์ บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจด้านงานการตลาด เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง และในช่วงท้ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นกระบวนการสหกิจศึกษา การประเมินผล แบบฟอร์ม และรูปแบบรายงาน โดย ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการออกฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และ มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกฝึกสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคเอกชน ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 25652022-10-31T11:31:58+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

2022-10-29T14:12:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร อีสาน นครราชสีมา จากนั้นได้ทำการแบ่งการซ้อมย่อยโดยแยกสาขาไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ในการฝึกซ้อมย่อยทางมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกำหนดให้บัณฑิตทุกคน ต้องตรวจ ATK จากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และนำใบรับรองผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม พร้อมกำชับให้ผู้เข้าร่วมพิธีต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาระหว่างการซ้อม ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลิกดูรูปทั้งหมด >> อัลบั้มภาพกิจกรรมซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25632022-10-29T14:12:43+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2022-10-21T13:44:33+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนาม เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การนำประสบการณ์จากการออกฝึกสหกิจศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยวิทยากร คุณพัชญ์สิตา คอบปูล่า ตำแหน่ง Talent Acquisition Manager บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระดับสาขาของสาขาการเงินและสาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา และการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง [...]

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25652022-10-21T13:44:33+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

2022-10-19T16:23:29+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้บริหารบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค Digital Transformation” และยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุค New Normal” ร่วมกับคุณพันธิภา วงศ์ดี ผู้บริหารบริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จำกัด และคุณเสาวลักษณ์ ขำนาญนาค เจ้าของแฟรนไชส์ 7-11 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และมากด้วยความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมีอาจารย์ปุริม หนุนนัด เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการใช้ดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาการจัดการเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน [...]

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่2022-10-19T16:23:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

2022-10-04T16:50:40+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา2022-10-04T16:50:40+07:00

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี

2022-09-28T16:53:23+07:00

แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี วันที่ 28 กันยายน 2565 แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา​ ประจำปี​การศึกษา​ 2565​ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อพัฒนา​ผู้นำนักศึกษา​ให้มีความรู้​ทักษะ​ในการให้คำปรึกษา​ การประสานงาน เชื่อมโยงอาจารย์​ที่ปรึกษา​ การลดพฤติกรรม​เสี่ยง พร้อมทั้งส่งเสริม​การดูแลช่วยเหลือ​เพื่อน​นักศึกษา​ที่มีภาวะซึมเศร้า​ โดยได้รับความอนุเคราะห์​จากศูนย์​สุขภาพ​จิต​ที่ 9 จังหวัด​นครราชสีมา​ ให้​เกียรติ​มาเป็น​วิทยากรให้ความรู้​ โดยมีผู้นำนักศึกษา​ สโมสร​นักศึกษา​ ประธาน​สาขา และหัวหน้า​ห้อง​ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน จากนั้น ได้มีการเชิญคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือกับผู้นำนักศึกษา ในส่วนของความต้องการหรือการส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจ ได้มีแนวทางในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นต่อไป

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี2022-09-28T16:53:23+07:00

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

2022-09-21T10:18:50+07:00

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วันที่ 21 กันยายน 2565 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก2022-09-21T10:18:50+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2022-09-21T09:45:41+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น2022-09-21T09:45:41+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
248
เมื่อวาน
294
เดือนนี้
1,496
เดือนที่แล้ว
10,720
ปีนี้
12,216
ปีที่แล้ว
53,581