โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน หนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลในงาน Thailand Accounting Case Competition 2023

2023-09-10T08:31:16+07:00

นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน หนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลในงาน Thailand Accounting Case Competition 2023 วันที่ 9 กันยายน 2566 นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน ทีม Black Cover นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 มาได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวคณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอย่างมาก คุณวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เห็นบทบาทสำคัญของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีให้นิสิตนักศึกษาจะได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อสร้างความใฝ่รู้ และมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกัน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี กล่าวว่า ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 98 ทีม โดยส่งบทวิเคราะห์กรณีศึกษาจำนวน 70 ทีม จาก 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และจาก 70 ทีม กรรมการได้คัดเลือก 15 ทีมผ่านเข้ารอบ เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในวันนี้ ซึ่งการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาด้านการบัญชีสามารถนำความรู้ที่เรียนมาในห้องเรียน มาใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนิสิตนักศึกษาเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์: ที่มาข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน หนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลในงาน Thailand Accounting Case Competition 20232023-09-10T08:31:16+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน ครั้งที่ 17 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา” ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

2023-09-07T16:00:26+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน ครั้งที่ 17 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา” ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน ครั้งที่ 17 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในรายการต่าง ๆ หลายรายการ ได้แก่ 1. กิจกรรมมอบโล่แก่นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวสุปรียา ศรีสง่า นักศึกษาสาขาการบัญชี 2. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง (ประเภททีม) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสุวัฒน์ เปลี่ยนสำโรง นักศึกษาสาขาการตลาด 3. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง ประเภทชาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายทศวรรษ เจียมสระน้อย นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป รางวัลชมเชย นายภานุวัฒน์ โพธิ์ทอง นักศึกษาสาขาการบัญชี ประเภทหญิง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวพัทธ์ธีรา ค่อมกลาง นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 4. การประกวดส้มตำลีลา รางวัลชมเชย นายปัณณวัฒน์ มุ่งก่ายกลาง นักศึกษาสาขาการตลาด และนางสาวพักตร์พริ้ง หมายน้องกลาง นักศึกษาสาขาการบัญชี 5. การประกวดโชว์ลีลานางไห-หมากกั๊บแก๊บ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายวสัน แซ่เซียว นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวศิริลักษณ์ บุญภักดี นักศึกษาสาขาการตลาด 6. การประกวดจัดทำพานบายศรีในงานพิธีมงคล รางวัลชมเชย นายกิตติศักดิ์ ปนสระน้อย นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป และ [...]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน ครั้งที่ 17 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา” ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์2023-09-07T16:00:26+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและศึกษาในต่างประเทศระหว่างภาคการศึกษา และการศึกษาต่อในต่างประเทศ

2023-09-07T11:53:34+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและศึกษาในต่างประเทศระหว่างภาคการศึกษา และการศึกษาต่อในต่างประเทศ วันที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดบรรยายพิเศษถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง และไลฟ์สดผ่านทางเพจคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีหัวข้อในการบรรยายเกี่ยวกับการยกระดับหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การยกระดับการจัดการสอนด้านบริหารธุรกิจ Institute for strategy competitiveness ของ Harvard  Business school และการศึกษาดูงานต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนวิชาโท (Minor) ในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และ B.A. Professional Transcript ระเบียนแสดงผลการสอบความรู้ ความสามารถในอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ พร้อมตอบข้อซักถาม เรื่องการสอบภาษาอังกฤษและการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ชลธร นาคดิลก: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและศึกษาในต่างประเทศระหว่างภาคการศึกษา และการศึกษาต่อในต่างประเทศ2023-09-07T11:53:34+07:00

นักศึกษาสาขาการบัญชี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาผู้มีผลงานและสร้างชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566” งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์

2023-09-01T13:44:37+07:00

นักศึกษาสาขาการบัญชี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาผู้มีผลงานและสร้างชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566” งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุปรียา ศรีสง่า นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้มีผลงานและสร้างชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ณพรรณ สินธุศิริ: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการบัญชี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาผู้มีผลงานและสร้างชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566” งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์2023-09-01T13:44:37+07:00

บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

2023-09-01T13:23:33+07:00

บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยอาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ อาจารย์ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทกีฬา เทนนิส โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว ชายคู่ คู่ผสม เหรียญเงิน ประเภทหญิงคู่  คู่ผสม และเหรียญทองแดง ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ สำหรับทางด้านนายกุลเชษฐ ชุ่มเย็น เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ผู้ควบคุมทีมนักกีฬากรีฑา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน และได้รับรางวัลขนะเลิศเหรียญทอง 13 รางวัล  เหรียญเงิน 6 รางวัล และเหรียญทองแดง 8 รางวัล โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 60 คน ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวถึงการจัดเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 40 โดยศูนย์กลางนครราชสีมา จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2567 อีกด้วย กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์2023-09-01T13:23:33+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเวทีเสวนางาน “2023 Taiwan Higher Education Fair in Thailand”

2023-08-31T13:17:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเวทีเสวนางาน "2023 Taiwan Higher Education Fair in Thailand" วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน “2023 Taiwan Higher Education Fair in Thailand” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศเข้าร่วมเปิดบูธแนะแนวการศึกษาจำนวนกว่า 34 มหาวิทยาลัย ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น พร้อมนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ถูกรับเชิญให้ร่วมเวทีเสวนาเกี่ยวกับการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไต้หวัน และในฐานะของศิษย์เก่าจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการร่วมเสวนาในงานครั้งนี้แล้ว ได้มีการเจรจากับแต่ละมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงานถึงหลักสูตรวิชา Minor Program in International Business Management ซึ่งมีหลายมหาวิทยาลัยให้ความสนใจและจะมีการนัดประชุมอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในระดับนานาชาติ และได้งานทำต่อไป อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูลข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเวทีเสวนางาน “2023 Taiwan Higher Education Fair in Thailand”2023-08-31T13:17:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อโรงเรียนขนาดเล็ก มอบรอยยิ้มสู่น้อง ๆ

2023-08-30T12:27:32+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อโรงเรียนขนาดเล็ก มอบรอยยิ้มสู่น้อง ๆ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสระบัวเกลื่อน มาประกอบพิธีทางสงฆ์และรับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนขนาดเล็กบริเวณใกล้เคียง เป็นการมอบรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ และคุณครูต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อโรงเรียนขนาดเล็ก มอบรอยยิ้มสู่น้อง ๆ2023-08-30T12:27:32+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง นครราชสีมา

2023-08-29T16:32:01+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน ได้มีการจัดประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง ณ ห้องประชุมเพ็ชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล อาจารย์ประจำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง นครราชสีมา ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง นครราชสีมา2023-08-29T16:32:01+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ YLOs ของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว.

2023-08-29T14:48:49+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ YLOs ของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ YLOs ของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2568 ณ ห้อง 401 อาคาร 37 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์) โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การอบรมในครั้งนี้ได้เชิญทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ YLOs เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ให้มีมาตรฐานคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยแผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการกำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ และเพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภชนิตา หมายชัย: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอาราย์: ภาพ [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ YLOs ของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว.2023-08-29T14:48:49+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปฏิรูปการบริหารองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2023-08-26T13:58:52+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปฏิรูปการบริหารองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 1  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้บรรยายเกี่ยวกับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจกับการพัฒนาอุดมศึกษาไทย เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูประบบการเรียนการสอน ปฏิรูประบบการทำงานวิจัย สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ปฏิรูประบบการสร้างความร่วมมือกับพหุภาคี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการปฏิรูประบบการบริหารองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ รวมทั้ง ได้แนะนำบุคลากรใหม่ที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ โดยได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและต้อนรับบุคลากรใหม่ทุกท่านเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีในการทำงานร่วมกัน จากนั้นเป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและ TOWs Matrix เพื่อพัฒนาหลักสูตร OBE โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการตลาด โปรแกรมวิชาการเงิน โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ แบ่งเป็น สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และการสรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ และได้รับความรู้ในเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พุทธมาศ สายมนตรี: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปฏิรูปการบริหารองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน2023-08-26T13:58:52+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
364
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,165
เดือนที่แล้ว
12,431
ปีนี้
99,666
ปีที่แล้ว
53,581