โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

2022-10-04T16:50:40+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา2022-10-04T16:50:40+07:00

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี

2022-09-28T16:53:23+07:00

แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี วันที่ 28 กันยายน 2565 แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา​ ประจำปี​การศึกษา​ 2565​ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อพัฒนา​ผู้นำนักศึกษา​ให้มีความรู้​ทักษะ​ในการให้คำปรึกษา​ การประสานงาน เชื่อมโยงอาจารย์​ที่ปรึกษา​ การลดพฤติกรรม​เสี่ยง พร้อมทั้งส่งเสริม​การดูแลช่วยเหลือ​เพื่อน​นักศึกษา​ที่มีภาวะซึมเศร้า​ โดยได้รับความอนุเคราะห์​จากศูนย์​สุขภาพ​จิต​ที่ 9 จังหวัด​นครราชสีมา​ ให้​เกียรติ​มาเป็น​วิทยากรให้ความรู้​ โดยมีผู้นำนักศึกษา​ สโมสร​นักศึกษา​ ประธาน​สาขา และหัวหน้า​ห้อง​ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน จากนั้น ได้มีการเชิญคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือกับผู้นำนักศึกษา ในส่วนของความต้องการหรือการส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจ ได้มีแนวทางในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นต่อไป

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี2022-09-28T16:53:23+07:00

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

2022-09-21T10:18:50+07:00

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วันที่ 21 กันยายน 2565 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก2022-09-21T10:18:50+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2022-09-21T09:45:41+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น2022-09-21T09:45:41+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

2022-09-19T14:17:02+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ห้อง Creative Room 01401 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงทอง  ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี กรรมการ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 25642022-09-19T14:17:02+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

2022-09-15T15:40:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 15 กันยายน 2565 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ โรงอาหาร (เก่า) ตรงข้ามอาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กว่า 1,000 คน ทั้งนี้ แผนกงานพัฒนานักศึกษา ได้นำข้าวสารอารแห้ง ส่วนหนึ่งถวายวัด คัดแยกนมและขนม มอบแก่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนมาบมะค่า และหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร2022-09-15T15:40:20+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ

2022-09-15T11:24:35+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ วันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และอาจารย์ผู้ลาออกจากราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้มีการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไป และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เป็นการร่วมร้องเพลงและแสดงการฟ้อนรำให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ และมีการกล่าวแสดงมุทิตาจิตจากหัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ในสาขาฯ และตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการทั่วไป และการจัดการโลจิสติกส์ จากนั้นเป็นการมอบพวงมาลัยแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ2022-09-15T11:24:35+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-08-29T10:24:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนสปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ อาจารย์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ โดยอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี อันเป็นประโยชน์ต่อราชการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอย่างยิ่ง บุคลากรดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ “ด้านนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม บุคลากรสายวิชาการ “ด้านบริการวิชาการดีเด่น” ได้แก่ 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง 2.2 อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี ใบประกาศบุคลากรสายสนับสนุน “ด้านผู้ปฏิบัติงานดีเด่น” 3.1 นางภชนิตา หมายชัย 3.2 นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมทอง ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 10 ท่าน มา ณ ที่นี้ [...]

คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 25652022-08-29T10:24:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา Digital Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟต์ และการอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 5 ปี

2022-08-29T09:55:18+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา Digital Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟต์ และการอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 5 ปี วันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการอบรมทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนสปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation ได้แก่ คุณศิรินุช ศรารัชต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บรรยายหัวข้อ Information Literacy คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า บรรยายหัวข้อ Digital Transformation in Action และคุณธนชาต วิวัฒน์ภูติ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โซลูชั่นซอฟต์แวร์และคลาวด์ภาคการศึกษา บริษัทลานนาคอม จำกัด บรรยายหัวข้อ Digital & Education Trends 2022 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้น เป็นการดำเนินกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2565 - พ.ศ. 2569) ฉบับร่าง เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ โดยมุ่งดำเนินงานสนองนโยบายและเป้าหมายการให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) และสามารถดำเนินงานให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้บรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว และสุดท้าย เป็นการดำเนินกิจกรรมการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร Improvement Plan เพื่อนำรายงานการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plans) มาพัฒนาหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้บรรยายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ดังกล่าว [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา Digital Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟต์ และการอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 5 ปี2022-08-29T09:55:18+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2022-08-25T11:45:24+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมที่ 3 โครงการปลูกต้นไม้ร้อยรักสามัคคี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการเงิน เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้กับเยาวชน

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ2022-08-25T11:45:24+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
342
เมื่อวาน
462
เดือนนี้
3,045
เดือนที่แล้ว
12,561
ปีนี้
45,313
ปีที่แล้ว
0