รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Aviation Business Management)

เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการศึกษาด้วยการบูรณาการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมปฏิบัติงานในสถานประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษาทันที คณะบริหารธุรกิจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับ บจม. การบินไทย

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ 32,000 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แผนการศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตร 4 ปี แผนการศึกษาแบบฝึกหัดวิชาชีพ
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
01-410-051-101 ปริทรรศน์อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6)
01-410-051-102 จิตวิทยาและบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-410-051-103 มนุษย์ปัจจัยทางการบิน 3(3-0-6)
01-410-051-104 การจัดการระบบความปลอดภัยการบิน 3(3-0-6)
01-410-051-105 การป้องกันความปลอดภัยด้านการบิน 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-410-051-206 การจัดการบุคลากรการบิน 3(3-0-6)
01-410-051-209 กฎหมายและระเบียบการบิน 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 (Air Freight Forwarder)
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-410-051-207 การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6)
01-410-051-208 กฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 3(3-0-6)
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 (Ground Service Handling)
01-410-051-310 การบริการภาคพื้น 1 1(1-0-2)
01-410-051-311 ปฏิบัติการการบริการภาคพื้น 1 3(0-6-3)
01-410-051-312 การบริการภาคพื้น 2 1(1-0-2)
01-410-051-313 ปฏิบัติการการบริการภาคพื้น 2 3(0-6-3)
01-410-051-314 ครัวการบิน 1(1-0-2)
01-410-051-315 ปฏิบัติการครัวการบิน 3(0-6-3)
01-410-051-316 การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 1(1-0-2)
01-410-051-317 ปฏิบัติการการสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 3(0-6-3)
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 2 1(x-x-x)
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 3(x-x-x)
รวม 20 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 (In- flight Service and Emergency Procedures)
01-410-051-318 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 1 1(1-0-2)
01-410-051-319 ปฏิบัติการการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 1 3(0-6-3)
01-410-051-320 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 2 1(1-0-2)
01-410-051-321 ปฏิบัติการการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 2 3(0-6-3)
01-410-051-322 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 3 1(1-0-2)
01-410-051-323 ปฏิบัติการการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 3 3(0-6-3)
01-410-051-324 ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินด้านการบิน 1(1-0-2)
01-410-051-325 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินด้านการบิน 3(0-6-3)
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 4 1(x-x-x)
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 5 3(x-x-x)
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 1 1(x-x-x)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 6 3(x-x-x)
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 7 3(x-x-x)
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 8 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-410-05x-xxx กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 2 6(x-x-x)
รวม 6 หน่วยกิต

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในส่วนงานของท่าอากาศยาน บริษัทสายการบิน บริษัทที่ดำเนินการอยู่ในท่าอากาศยาน นอกจากนี้ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาการจัดการธุรกิจการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเป็นแอร์โฮสเตส ศึกษาต่อในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ เป็นต้น

 1. พนักงานต้อนรับภาคพื้น
 2. เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
 3. เจ้าหน้าที่ดูแลมาตรฐานการบิน
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน
 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในท่าอากาศยาน
 7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าในเขตปลอดอากร
 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน
 9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน
 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศประจำสถาบันการบินพลเรือน
 11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินประจำสถาบันการบินพลเรือน
 12. เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการประจำสถาบันการบินพลเรือน
 13. เจ้าหน้าที่กองอัตราค่าบริการประจำสถาบันการบินพลเรือน
 14. เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำสถาบันการบินพลเรือน
 15. เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบความปลอดภัยห้องโดยสารประจำสถาบันการบินพลเรือน
 16. เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายประจำสถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 • เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีเกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2 หรือมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีและมีความมั่นใจในการแสดงออก