ข่าวกิจกรรม – Page 2 – คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา กับ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ

2022-06-16T13:52:51+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา กับ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะทำงานผู้ประสานงานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ ในการนำหนังสือบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ มาให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงนาม ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ บันทึกความร่วมมือดังกล่าว เป็นการร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 34 คณะ 27 มหาวิทยาลัย ที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทั้งหมด 5 ด้าน ตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านประกันคุณภาพ ระหว่างสมาชิก

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา กับ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ2022-06-16T13:52:51+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา

2022-06-14T10:40:10+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ (IDI and BC Hand-on Development) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 – 01302 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาฯ เข้าร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติสาขาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา2022-06-14T10:40:10+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร M.B.A. รุ่นที่ 15

2022-06-11T14:33:52+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร M.B.A. รุ่นที่ 15 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร M.B.A. รุ่นที่ 15 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 15 จากนั้นเป็นการแนะนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และแนะนำคณาจารย์ในหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 15 แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การปรับตัวของธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด 19” โดยคุณศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และคุณสมลักษณ์ ศรีสุวรรณ ประธานเครือข่าย BIZ Club นครราชสีมา และการเสวนา “กลยุทธ์การเรียน MBA ให้ประสบความสำเร็จ” โดยคุณอริสรา ณะพรานบุญ และคุณกฤษณะ เกียรติไพศาล ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 13 และยังได้เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้เสวนากับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร M.B.A. รุ่นที่ 152022-06-11T14:33:52+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 4 ปี

2022-06-11T13:45:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 4 ปี วันที่ 10 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 4 ปี ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์นรารักษ์ บุตรชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 4 ปี2022-06-11T13:45:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี

2022-06-11T13:19:58+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อ.นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์เมธี กีรติอุไร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และอาจารย์นรารักษ์ บุตรชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี2022-06-11T13:19:58+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี

2022-06-11T12:43:03+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี วันที่ 8 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อ.นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์เมธี กีรติอุไร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และอาจารย์นรารักษ์ บุตรชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี2022-06-11T12:43:03+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน SRUCon 2022 มรภ.สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์

2022-06-10T09:11:17+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน SRUCon 2022 มรภ.สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 17 (17th SRU National, International and Graduate Conference 2022 (SRUCon 2022)) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังโควิด-19” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ เป็นที่ปรึกษาหลักในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้

นักศึกษาสาขาการเงิน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน SRUCon 2022 มรภ.สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์2022-06-10T09:11:17+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร M.B.A

2022-06-08T14:45:12+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร M.B.A วันที่ 7 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไทสง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และกายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการ  อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร M.B.A2022-06-08T14:45:12+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569)

2022-06-01T16:24:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569) วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แผนกงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ณ โรงแรม เดอชาโต เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ได้แผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วยทีมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ในการสกัด SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักของคณะบริหารธุรกิจ ให้ได้เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569)2022-06-01T16:24:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 2

2022-06-01T13:47:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง อาจารย์ประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 22022-06-01T13:47:30+07:00
Go to Top