โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสอง

2021-12-17T11:10:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสอง วันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มที่สอง จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดนัย บุญไมตรี อาจารย์ ดร.วริศา พิลาโฮม และนางปาริชาติ ชัยวงษ์ ทำการตรวจประเมินสาขาการบัญชี สาขาการเงิน และสำนักงานคณบดี ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสอง2021-12-17T11:10:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแรก

2021-12-14T15:18:40+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแรก วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแรก  จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาวรรณ หวังดี และ นางสาวพรรณนาภรณ์ พับเกาะ ทำการตรวจประเมินสาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแรก2021-12-14T15:18:40+07:00

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2021-12-09T10:55:49+07:00

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี2021-12-09T10:55:49+07:00

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

2021-12-09T10:51:43+07:00

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไอรินรยา ธนากุลกันต์พงษ์ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย2021-12-09T10:51:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ระลึกถึงในหลวง ร.9

2021-12-09T10:52:18+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ระลึกถึงในหลวง ร.9 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนาพุทธ ทำบุญตักบาตร จากนั้นเข้าสู่พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และในช่วงบ่ายคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันปฏิบัติจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ โดยการทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ระลึกถึงในหลวง ร.92021-12-09T10:52:18+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-25T15:28:56+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ณ โรงแรมชุนหลีแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดอบรมให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ” โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ส่งเสริม และพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งในองค์กรภาครัฐที่ต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถส่งต่อนวัตกรรมหรือบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชน  ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ทั้งนี้ มีกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมกว่า 20 คน

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา2021-11-25T15:28:56+07:00

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

2021-11-15T16:20:38+07:00

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ในหัวข้อเรื่อง การควบคุมกำกับดูแลการบริหารสำนักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ระหว่างผู้แทนของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี และประธาน พร้อมผู้แทนของคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ส่วนกลาง และสำนักงานสาขาในการบริหารจัดการให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องการปฏิบัติงานต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์2021-11-15T16:20:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่

2021-11-05T15:10:45+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ โดยรอบเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยอาจารย์กิตติมา ทางนะที จากสาขาการบัญชี เป็นการแนะนำเครื่องสำอางและอุปกรณ์ต่าง ๆ และวิธีการแต่งหน้าให้ดูสวยงาม และรอบบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “English ไม่จำเจ OK Number1” โดยอาจารย์พุธิตา พรหมภู่ จากสถาบันสหสรรพศาสตร์ ในการอบรมมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถาม โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่2021-11-05T15:10:45+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม

2021-11-05T12:38:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ โดยรอบเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “สถิติไม่รู้ตรงไหน? เอาปากกามาวง” โดยอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี จากสาขาการเงิน เป็นการแนะนำให้รู้จักกับสถิติในรูปแบบต่าง ๆ และรอบบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “การตลาดปังปุริเย่” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส จากสาขาการตลาด เป็นการแนะนำวิธีการทำการตลาดให้กับสินค้าในแบบต่าง ๆ การ Live Tik Tok อย่างไรให้ดูน่าสนใจและเรียกยอดคนดูให้มากขึ้น ในการอบรมมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถาม โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม2021-11-05T12:38:59+07:00

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน

2021-11-05T12:39:53+07:00

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องแคนา 1 เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และวางแผนทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต รวมถึงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรดังกล่าว

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน2021-11-05T12:39:53+07:00
Go to Top