admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 28 blog entries.

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

2021-04-29T11:43:27+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณอมรเทพ เทพวิชิต หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนโดยวิทยากรได้แนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบและสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้าง Infographic ด้วย Power Point การทำ Story Board สำหรับผลิตคลิปวิดีโอการสอน การเตรียมอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอน การใช้เครื่องมือสำหรับตัดต่อวิดีโอ การนำคลิปวิดีโอเผยแพร่บน You Tube เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตสื่อหรือผลงานของคณาจารย์ที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในการจัดการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคตต่อไป

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom2021-04-29T11:43:27+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

2021-04-09T10:29:45+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยจัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยและขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งเป็นประเพณีที่ควรปฏิบัติเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามไว้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสหลายท่าน เช่น อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา อาจารย์ศิริพรรณ สินธุศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีสัตบุตร

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย2021-04-09T10:29:45+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น

2021-04-09T09:58:17+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นให้กับบุคลากร โดยแบ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย 2. อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ และ 3. นางนฤชล พันธุรัตน์ ผู้ปฏิบัติราชการสม่ำเสมอ ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ 2. อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด และ 3. นางสมพิศ พะนา ผู้ปฏิบัติงานโดดเด่น ได้แก่ 1.อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ด้านนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น 2. อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา และ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น2021-04-09T09:58:17+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

2021-04-02T11:49:47+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม IS Next Step and Beyond โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่สุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได้เชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ คุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด มาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำรุ่นน้องในการเตรียมตัวที่จะไปสมัครงานหรือเลือกอาชีพที่ตนเองอยากทำ จากนั้นเป็นการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคณาจารย์ในสาขาฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน2021-04-02T11:49:47+07:00

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ

2021-04-01T15:06:23+07:00

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด และคณาจารย์ในสาขาร่วมเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว สาขาฯ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์พุธิตา พรหมภู่ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” และคุณอัญวีณ์ จิรชัชวาลโรจน์ Sale Promotion Manager Central Department Store Nakhon Ratchasima บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน” เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา ได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์งาน ให้มีทักษะและความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ2021-04-01T15:06:23+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

2021-03-25T14:42:17+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน วันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) จัดสอบหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P 1) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นจำนวนมาก

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน2021-03-25T14:42:17+07:00

สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

2021-03-22T17:58:21+07:00

สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Finance Fair ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการซึ่งภายในกิจกรรมเป็นการจัดแสดงและนำเสนอผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้งมีการประกวดผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาในรูปแบบของผลงานคลิปวิดีโอและการนำเสนอโปสเตอร์ โดยมีอาจารย์จากสาขาต่าง ๆ ภายในคณะฯ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานของนักศึกษา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ >> http://bit.ly/395wN0Z

สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 42021-03-22T17:58:21+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

2021-03-21T10:32:25+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 21 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าว การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจักรพันธ์ เนียนศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันฝึกอบรม สมาคมหลักทรัพย์ไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจด้านความรู้การลงทุน และนำความรู้ในรายวิชาแขนงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ในการลงทุนในชีวิตจริง

สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom2021-03-21T10:32:25+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน

2021-03-20T14:05:46+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน วันที่ 20 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Innovation Finance โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พันภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญคุณไพลิน อาษานอก ประธานกรรมการบริษัท ออร่า ไบร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการประกอบอาชีพทางการเงิน และการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยากรคุณปรีชา มานพ Head of Financial Planner และคุณปิติพงศ์ ศิริเกียรติโยธิน Head of Wealth Management ในหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน และการลงทุนในหุ้น” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางการเงินที่ทันสมัย และมีแนวทางในการประกอบอาชีพการวางแผนชีวิต การลงทุนและการทำงานในอนาคต และเพื่อเป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางการเงิน

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน2021-03-20T14:05:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19

2021-03-19T10:25:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ พ.ต.ท.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19” ซึ่งออกแบบโดยศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (BASC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อำเภอ โดยเน้นที่การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ประกอบการในภาวะวิกฤต การวางแผนทางเงิน และการใช้สื่อออนไลน์ในการเพิ่มช่องทางการตลาด การสอนไลฟ์สดขายของ โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และคุณธิดารัตน์ ชัยเสน นักพัฒนาธุรกิจชุมชน เป็นวิทยากร ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจัดอบรมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสิ้น 4 รุ่น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-192021-03-19T10:25:59+07:00
Go to Top