คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ EdPEx สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรม “EdPEx สู่การปฏิบัติ” ดันองค์กรบรรลุเป้าหมาย ณ ห้อง 401 อาคาร 37 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางคณะฯ ได้เชิญอาจารย์ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเน้นและประเด็นในการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ตระหนักถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำเกณฑ์มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน

นฤชล พันธุรัตน์: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม -> 66.09.09-10 – อบรม EdPEx สู่การปฏิบัติ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts