คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ยกระดับการบริหารจัดการงานสโมสรให้มีมาตรฐาน ฝึกทักษะให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ

วันที่ 6 กันยายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมแคนา 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกับบรรยายถึงแนวทางในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ การยกระดับการทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ให้มีแพลตฟอร์ม มีมาตรฐานในการทำงานอย่างมีระบบระเบียบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาสโมสรฯ ศึกษารูปแบบการประชุม การกำหนดวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับรูปแบบในการทำงาน นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดทำการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา โครงการ BA Ambassador 2023 คณะบริหารธุรกิจ และโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากคณะผู้บริหารและบุคคลภายนอกเป็นอย่างมาก พร้อมกับเสนอแผนการดำเนินโครงการในช่วงไตรมาสที่ 4 ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบนโยบายให้สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมประจำเดือนทุกวันพุธในสัปดาห์แรกของทุกเดือน

ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

Share This Story, Choose Your Platform!