คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏโคราช เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

วันที่ 4 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีและรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ มุมมอง ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือบริหารจัดการ ระหว่างสถาบัน และยังเป็นการสร้างความพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันมากยิ่งขึ้น

Share This Post!