รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)

เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน)

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับนักปฏิบัติด้านการจัดการ ให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ โดยมีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม

วิชาเอก

 • การจัดการทั่วไป (General Management)
 • การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ 7,150 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แผนการเรียน

 • วิชาเอกการจัดการทั่วไป (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
 • วิชาเอกการจัดการทั่วไป (แผนการศึกษาแบบฝึกงาน)
 • วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
 • วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม (แผนการศึกษาแบบฝึกงาน)

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
 2. ผู้บริหารระดับต้น
 3. นักพัฒนาองค์การ
 4. ผู้ประกอบการ
 5. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 7. นักแรงงานสัมพันธ์

วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม

 1. ผู้บริหารระดับต้น และ/หรือ ระดับกลาง ในธุรกิจอุตสาหกรรม
 2. เจ้าหน้าที่ควบคุม และ/หรือ ตรวจสอบคุณภาพ
 3. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย ระดับหัวหน้างาน
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงด้านงานอุตสาหกรรม
 5. เจ้าหน้าที่วางแผน พัฒนาบุคคล และแรงงานสัมพันธ์
 6. หัวหน้าฝ่ายวางแผน และควบคุมการผลิต
 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานในองค์การอุตสาหกรรม
 8. นักวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียนหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยกรรม

วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา