รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบัญชีบัญฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อย่อ (ไทย) : บช.บ บัญชีบัญฑิต

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Acc.

เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน)

รายละเอียดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพบัญชี ผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานมีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

  • ภาคปกติ 7,150 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แผนการศึกษา สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(X-X-X)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(X-X-X)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(X-X-X)
01-404-010-101 การบัญชีขั้นต้น 4(3-2-7)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(X-X-X)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(X-X-X)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(X-X-X)
01-404-011-101 การบัญชีขั้นกลาง 1 4(3-2-7)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(X-X-X)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(X-X-X)
01-404-010-105 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6)
01-404-010-204 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี 3(2-2-5)
01-404-011-102 การบัญชีขั้นกลาง 2 4(3-2-7)
01-404-010-202 การจัดการทางการเงินสำหรับนักบัญชี 3(3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(X-X-X)
01-404-010-201 กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-011-201 การบัญชีขั้นสูง 1 4(3-2-7)
01-404-011-204 การบัญชีต้นทุน 3(3-1-5)
01-404-011-203 การจัดการการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(X-X-X)
รวม 19 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 5 3(X-X-X)
01-404-011-202 การบัญชีขั้นสูง 2 4(3-2-7)
01-404-011-205 การบัญชีบริหาร 3(3-1-5)
01-404-011-206 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 4(3-2-7)
01-404-011-303 การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
01-404-015-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 1(0-3-1)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(X-X-X)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-011-301 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
01-404-011-302 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)
01-404-011-304 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษี 3(3-0-6)
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-01x-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(X-X-X)
01-404-01x-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(X-X-X)
01-404-015-302 การฝึกงานทางการบัญชี 3 3(X-X-X)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-041-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
01-404-011-401 วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5)
01-404-011-402 สัมมนาทางการบัญชีและการสอบบัญชี 1(0-2-1)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(X-X-X)
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4 3(X-X-X)
รวม 13 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-015-401 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(X-X-X)
รวม 6 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 การทำงานในภาครัฐและเอกชน โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอนบัญชีรับอนุญาตได้ รวมทั้งการเป็นเจ้าของกิจการที่ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี อาทิ สำนักงานบัญชี  สำนักงานสอบบัญชี เป็นต้น

โดยลักษณะงานของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีมีดังต่อไปนี้

  1. ผู้ประกอบการวิชาชีพทำบัญชี
  2. ผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชี
  3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  4. นักวิเคราะห์ระบบและวางระบบบัญชี
  5. นักวิชาการทางการบัญชี
  6. ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชีภาษีอากร
  7. ผู้ตรวจสอบภายใน
  8. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
  9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง