โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA)

2022-02-23T15:00:18+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ ณ ห้องแคขาว ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นเป็นการอบรมการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA) โดยแบ่งเป็นการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้สอนและการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยวิทยากร คุณธนกร จางคกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโอแซท จำกัด และเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว สำหรับระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA) เป็นระบบการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า (Pre – degree) เรียนแบบสะสมเครดิตหลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนทั้งในแบบออนไลน์และแบบ Hybrid Learning Module เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดและความชอบของตนเอง จากการเรียนรายวิชาพื้นฐานของคณะฯ ทั้ง 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย 10 รายวิชา ได้แก่ หลักการตลาด สถิติธุรกิจ การบัญชีการเงิน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ องค์การและการจัดการ หลักเศรษฐศาสตร์ การจัดการดำเนินงาน ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น การเป็นผู้ประกอบการ กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA)2022-02-23T15:00:18+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ

2022-02-23T09:07:48+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ณ ห้องแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ นางนัยนา ปราบริปูตลุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นางเอื้ออารี ภู่ภัทรางค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ และนางจันทณี พหุลรัต หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านอาชีพบัญชีและการตลาด เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและสามารถเก็บผลการเรียนได้ (Credit Bank) ซึ่งหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในแบบออนไลน์และแบบ Hybrid Learning Module (Online, On Site) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถโอนผลการเรียนได้เมื่อเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเร็วกว่าระยะเวลาตามหลักสูตรกำหนด จากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี [...]

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ2022-02-23T09:07:48+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO”

2022-02-17T15:43:36+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่มีคะแนนสูงสุด TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Webinar /Facebook live รวมไปถึงบันทึกเทปการสอนตลอดทั้งหลักสูตรเพื่อดำเนินการเผยแพร่ให้กับหน่วยงานหรือสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าว จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงสถาบันอาชีวะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กว่า 47 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 59 สถานศึกษา พร้อมด้วยองค์กรชั้นนำของไทย อาทิ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 10,500 ราย ภายในปี 2564

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO”2022-02-17T15:43:36+07:00

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

2022-02-15T14:35:08+07:00

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่ายบัณฑิต และหัวหน้าสำนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหารจากสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะผู้บริหารจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับชม VDO Presentation และรับฟังการบรรยายเพื่อนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ นำเสนอข้อมูลโดย อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ มุมมอง ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือบริหารจัดการ ระหว่างสถาบัน และยังเป็นการสร้างความพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันมากยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน2022-02-15T14:35:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

2022-02-14T10:21:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ - นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย สาขาระบบสารสนเทศ - นางสาวมาริสา อินทร์ค้ำ สาขาระบบสารสนเทศ - นายฉัตรชัย ชูพุดซา สาขาระบบสารสนเทศ ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ รางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 5 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) - จ่าสิบเอกหญิงธัญญลักษณ์ เฟื่องสันเทียะ สาขาการตลาด - นางสาวปาริชาติ ไม้กระโทก สาขาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ - นางสาวนัฐกานต์ บัวโคกสูง สาขาการเงิน ผู้ควบคุมทีม คุณชนานาถ ผดุงศิลป์ เจ้าหน้าที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา รางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) - อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี รางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 8 Greenbiz Star Challenge : Online Sales Live Competition - นางสาวไอรินรยา ธนากุลกันต์พงษ์ สาขาวิชาการตลาด - นางสาวกมลวรรณ์ศิริ [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 92022-02-14T10:21:38+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ผ่านสื่อออนไลน์

2022-02-10T11:13:48+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งทาง มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน โดยในพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์  เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับรูปแบบการจัดงาน จะเป็นรูปแบบ New Normal ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจสีเขียวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการแข่งขันมีอาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา รูปแบบการจำลองภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) กิจกรรมที่ 5 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันด้าน E-sports กิจกรรมที่ 8 Green biz Star Challenge: Online [...]

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ผ่านสื่อออนไลน์2022-02-10T11:13:48+07:00

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือกับ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เฝ้าระวังภาวะด้านสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษา

2022-02-08T10:38:00+07:00

รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือกับ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เฝ้าระวังภาวะด้านสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษา วันที่​ 4 กุมภาพันธ์​ 2565 อาจารย์​ ดร.ณพรรณ​ สินธุศิริ​ รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ พร้อมด้วยบุคลากร​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ ได้เข้าพบ​ คุณศิริลักษณ์​ แก้วเกียรติพงษ์​ ผู้อำนวยการศูนย์​สุขภาพ​จิตที่​ 9 กรมสุขภาพจิต​ เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา​และเฝ้าระวังภาวะด้านสุขภาพ​จิต​ ของบุคลากร​และนักศึกษา​คณะบริหาร​ธุรกิจ​ เพื่อเป็​นแนวทางในการพัฒนาและป้องกันปัญหา​ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือกับ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เฝ้าระวังภาวะด้านสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษา2022-02-08T10:38:00+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

2022-01-18T16:20:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ ให้สมควรได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565 ประกอบด้วย - บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายพิเชฐ จันทรเชย - อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้แก่ ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส - อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนมากกว่า 10 ปี ได้แก่ ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน และ ผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน - อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนน้อยกว่า 10 ปี ได้แก่ อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี - ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และนายอาทิตย์ เห็นสุข - นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น ได้แก่ นายศิวะพล ศรีโภชน์

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 25652022-01-18T16:20:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting

2022-01-13T13:10:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 13 มกราคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจาก สกอ. และ TQR มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ให้มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างกิจกรรมและส่งเสริมนักศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน และนำความรู้ไปเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting2022-01-13T13:10:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

2022-01-04T09:51:35+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-192022-01-04T09:51:35+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top