โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”

2023-03-21T23:03:55+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร” วันที่ 21 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เริ่มจัดกิจกรรม Share for Change ก้าวใหม่สู่การพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ สำหรับวันนี้เป็นการระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ เรื่อง การเขียนข่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ อาจารย์ผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละสาขา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์กรแห่งความสุข และการจัดการความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยพลังของบุคลากรในคณะฯ ในการร่วมกันพัฒนาการทำงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลจากการทำกิจกรรมวันนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการเขียนข่าวมากขึ้น และสามารถออกแบบเนื้อหาของข่าว รูปภาพประกอบ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว นฤชล พันธุรัตน์ : ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”2023-03-21T23:03:55+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566

2023-03-21T23:08:26+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยการรายงานสรุปการจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง พ.ศ. 2563 - 2565 ผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับพิจารณาแผนการจัดอบรมสัมมนา ในปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/25662023-03-21T23:08:26+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง

2023-03-21T23:11:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการออกฝึกงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกฝึกงานเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคเอกชน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายโดยการแนะนำเอกสารที่ใช้ในการฝึกงาน การปฏิบัติตัวในการฝึกงาน และกฎระเบียบในการฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ ประมาณ 400 คน แก้วตา ชูทองหลาง : ข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง2023-03-21T23:11:42+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2023-03-21T23:14:00+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง และกิจกรรมที่ 2 เป็นการแสดงผลงานสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่จัดทำโครงงานหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาจากทุกคณะในศูนย์กลางนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ 740 คน มีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ด้วย สำหรับรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้ ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิณณพัต มะสูงเนิน ชื่อผลงาน การจัดทำแผนธุรกิจ แบรนด์ A รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชลธิชา ฝ่ายหมื่นไวย์ ชื่อผลงาน คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและการบันทึกบัญชีในระบบ (E-Laas) รางวัลชมเชย นางสาวกรชนก ฝ่ายกระโทก ชื่อผลงาน การวัดประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อการทำคอนเทนต์การตลาด กรณีศึกษา โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ นายหฤษฎ์ ประสิทธิ์ ชื่อผลงาน การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลสถิติการยืมหนังสือด้วยกูเกิลดาต้าสตูดิโอ กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ประจิตร ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฟอร์มใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ภาษีเจริญ กรณีศึกษา บริษัท ศาลาแดง จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย และนางสาวบุปผา ชื่อผลงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนกกราฟิกเฟิร์นนิวส์ ภาคโปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 [...]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 25652023-03-21T23:14:00+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต

2023-02-27T11:39:14+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ลามรกต มทร.อีสาน นครราชสีมา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความปลื้มปิติยินดี โดยมีครอบครัว ญาติและเพื่อนของบัณฑิต เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต2023-02-27T11:39:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

2023-02-25T16:15:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร อีสาน นครราชสีมา จากนั้นได้ทำการแบ่งการซ้อมย่อยโดยแยกสาขาไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ในการฝึกซ้อมย่อยทางมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกำหนดให้บัณฑิตทุกคน ต้องตรวจ ATK จากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และนำใบรับรองผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม พร้อมกำชับให้ผู้เข้าร่วมพิธีต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาระหว่างการซ้อม ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อัลบั้มรูปซ้อมย่อย http://bit.ly/3xQ0Cyq

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25642023-02-25T16:15:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

2023-02-25T14:49:34+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบสำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร อีสาน นครราชสีมา ทั้งนี้ในการฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบ ได้มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนักศึกษาทุกคนพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม พร้อมกำชับให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาระหว่างการซ้อม โดยมีตัวแทนนักศึกษา อาจารย์กำกับแถว จากทุกคณะ เข้าร่วมฝึกซ้อมกว่า 200 คน ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25642023-02-25T14:49:34+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช

2023-02-25T14:53:40+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง Strider Race ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณฐิติพรรณ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครราชสีมา คุณปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ประธานบิสคลับนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานพร้อมนำแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และได้มีการปาฐกถาหัวข้อ “ความพร้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำทีมคณะนักวิจัยจากคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมในช่วงบ่าย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขนส่งทางรางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” และได้เยี่ยมชมบูธศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 5 ศูนย์ จากนั้น เป็นการนำเสนอความเป็นเลิศของศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง 2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการบิน 3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง (Thai Meister) และ 5) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ (Center of excellence for Food Security [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช2023-02-25T14:53:40+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์

2023-02-17T17:02:22+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023) แบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผลงานของนักศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 17 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานด้านนวัตกรรม 3 ผลงาน การนำเสนอปากเปล่า 11 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 3 ผลงาน  ผลงานของนักศึกษาทุกผลงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์2023-02-17T17:02:22+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2023-02-16T15:31:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ บริเวณอาคาร 26 (โรงอาหารเดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น. โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสูงจอหอ รับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนบึงพญาปราบและโรงเรียนสวนหม่อน และร่วมกับเทศบาลมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ต่อไป

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย2023-02-16T15:31:20+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
329
เมื่อวาน
435
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
10,827
ปีนี้
52,929
ปีที่แล้ว
53,581