โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home » ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-25T15:28:56+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ณ โรงแรมชุนหลีแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดอบรมให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ” โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ส่งเสริม และพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งในองค์กรภาครัฐที่ต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถส่งต่อนวัตกรรมหรือบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชน  ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ทั้งนี้ มีกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมกว่า 20 คน

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา2021-11-25T15:28:56+07:00

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

2021-11-15T16:20:38+07:00

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ในหัวข้อเรื่อง การควบคุมกำกับดูแลการบริหารสำนักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ระหว่างผู้แทนของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี และประธาน พร้อมผู้แทนของคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ส่วนกลาง และสำนักงานสาขาในการบริหารจัดการให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องการปฏิบัติงานต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์2021-11-15T16:20:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่

2021-11-05T15:10:45+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ โดยรอบเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยอาจารย์กิตติมา ทางนะที จากสาขาการบัญชี เป็นการแนะนำเครื่องสำอางและอุปกรณ์ต่าง ๆ และวิธีการแต่งหน้าให้ดูสวยงาม และรอบบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “English ไม่จำเจ OK Number1” โดยอาจารย์พุธิตา พรหมภู่ จากสถาบันสหสรรพศาสตร์ ในการอบรมมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถาม โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่2021-11-05T15:10:45+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม

2021-11-05T12:38:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ โดยรอบเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “สถิติไม่รู้ตรงไหน? เอาปากกามาวง” โดยอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี จากสาขาการเงิน เป็นการแนะนำให้รู้จักกับสถิติในรูปแบบต่าง ๆ และรอบบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “การตลาดปังปุริเย่” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส จากสาขาการตลาด เป็นการแนะนำวิธีการทำการตลาดให้กับสินค้าในแบบต่าง ๆ การ Live Tik Tok อย่างไรให้ดูน่าสนใจและเรียกยอดคนดูให้มากขึ้น ในการอบรมมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถาม โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม2021-11-05T12:38:59+07:00

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน

2021-11-05T12:39:53+07:00

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องแคนา 1 เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และวางแผนทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต รวมถึงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรดังกล่าว

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน2021-11-05T12:39:53+07:00

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

2021-11-03T16:24:19+07:00

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)2021-11-03T16:24:19+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สอง

2021-11-03T16:02:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สอง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ โดยรอบเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “สร้างคอนเทนต์สุดต๊าช ด้วย Canva” โดยอาจารย์ศศิวิมล กอบัว จากสาขาระบบสารสนเทศ และรอบบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “LL ไม่ใช่แค่การขนส่ง” โดยอาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม จากสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในการอบรมมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถาม โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์กว่า 50 คน

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สอง2021-11-03T16:02:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง!

2021-11-03T15:43:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ โดยรอบเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ จึ้งมากแม่” โดยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ จากสาขาการเงิน และรอบบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “การใช้ App การจัดการคลังสินค้า” โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา จากสาขาการจัดการ ในการอบรมมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถาม โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์กว่า 80 คน

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง!2021-11-03T15:43:46+07:00

เปิดบ้านบริหารธุรกิจ Open House 2564

2021-11-03T11:38:46+07:00

เปิดบ้านบริหารธุรกิจ Open House 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีการ Live สด ผ่านช่อง YouTube : มทร.อีสาน – RMUTI, Facebook : มทร.อีสาน – RMUTI และเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีการแนะนำการจัดการศึกษาของสาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ และสาขาการจัดการ ทั้งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยภายในงานได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกโดยตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก ลงทะเบียนโควตาเข้าศึกษาต่อ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีน้อง ๆ ให้ความสนใจลงทะเบียนโควตากว่า 1 พันคน

เปิดบ้านบริหารธุรกิจ Open House 25642021-11-03T11:38:46+07:00

ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

2021-10-25T13:12:09+07:00

ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับครู บุคลากร ที่เข้าร่วมการอบรม พร้อมกันนี้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะบริหารธุรกิจและประชาสัมพันธ์งาน Open House 2564 ให้กับคุณครูที่เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ได้นำไปประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้  Canva ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในการออกแบบและผลิตสื่อต่าง ๆ ที่กำลังได้รับความนิยม โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์2021-10-25T13:12:09+07:00
Go to Top