โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home » ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

2022-05-25T16:41:04+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ (Center of Excellence for food security and health) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภู่เม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร2022-05-25T16:41:04+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

2022-05-24T13:33:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟความเร็วสูง และด้านการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง (Thai Meister) โดยมีอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ และอาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น2022-05-24T13:33:43+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์

2022-05-25T13:52:08+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ โดยมีอาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองประธาน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์2022-05-25T13:52:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ ทิศทางยุทธศาสตร์และแผนพลิกโฉม (Reinventing) มทร.อีสาน

2022-05-18T09:44:57+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ ทิศทางยุทธศาสตร์และแผนพลิกโฉม (Reinventing) มทร.อีสาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายหัวข้อ ทิศทางยุทธศาสตร์และแผนพลิกโฉม (Reinventing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์และแผน Reinventing ของมหาวิทยาลัยฯ และนำข้อมูลที่รับฟังการบรรยายในครั้งนี้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569) ให้สอดคล้องทิศทางการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ ทิศทางยุทธศาสตร์และแผนพลิกโฉม (Reinventing) มทร.อีสาน2022-05-18T09:44:57+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

2022-05-17T12:14:54+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ซึ่ง อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี ได้แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนพร้อมกับแนะนำคณาจารย์ที่จะมาสอนในรายวิชาต่าง ๆ สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและสามารถเก็บผลการเรียนได้ (Credit Bank) โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในแบบออนไลน์และแบบ Hybrid Learning Module (Online, Onsite) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คือ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถโอนผลการเรียนได้เมื่อเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเร็วกว่าระยะเวลาตามหลักสูตรกำหนด [...]

คณะบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2022-05-17T12:14:54+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

2022-05-25T13:58:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สุบรรณ ทุมมา อาจารย์ประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร2022-05-25T13:58:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคน ด้านอุตสาหกรรมการบิน

2022-05-25T14:16:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคน ด้านอุตสาหกรรมการบิน วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคน ด้านอุตสาหกรรมการบิน ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคน ด้านอุตสาหกรรมการบิน2022-05-25T14:16:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง

2022-05-25T16:04:35+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน  พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง2022-05-25T16:04:35+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ISO 9001:2015

2022-05-05T12:45:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ISO 9001:2015 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นไปตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบ ISO 9001:2015 ในส่วน PM ระบบ (PM-02, PM-03, PM-04, PM-05, PM-09, PM-10, PM-11, PM-13, PM-14, PM-16, PM-20, PM-21, PM-22, PM-25, PM-28, PM-30 และ PM-31) ซึ่งผู้รับการตรวจติดตามในส่วนงานของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล ประธานกรรมการ อาจารย์นรารักษ์ บุตรชา กรรมการ  อาจารย์ ดร.จิรายุส วรรัตน์โภคา คุณณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ และคุณอรพรรณ เชื่อดี ในส่วน PM ระบบ (PM-27, PM-35 ถึง PM-40) ซึ่งผู้รับการตรวจติดตามในส่วนงาน ผู้ดูแลควบคุมเอกสารคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้แก่ คุณมนต์ธิณี ดุลย์เภรี คุณนิกร ศรีนวล คุณศิริพร ปภาวดีกิตติพร นางสาวสกุณา  อนุเวช คุณทวีรัตน์ แดงงาม และ คุณปิ่นปริณัฐ ปลั่งกลาง เป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งผลการตรวจการติดตามการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย [...]

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ISO 9001:20152022-05-05T12:45:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2022-04-20T13:47:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2565 จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 วัน โดยวันที่ 19 เมษายน 2565 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาวรรณ หวังดี และ นางสาวพรรณนาภรณ์ พับเกาะ ทำการตรวจประเมินสาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ วันที่ 20 เมษายน 2565 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดนัย บุญไมตรี อาจารย์ ดร.วริศา พิลาโฮม และนางปาริชาติ ชัยวงษ์ ทำการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี สาขาการบัญชี และสาขาการเงิน ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 25642022-04-20T13:47:08+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top