ข่าวสาร2022-09-20T10:29:23+07:00

ข่าวสาร

2102, 2024

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส.

By |February 21st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส. [...]

3001, 2024

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 10th Anniversary

By |January 30th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 10th Anniversary [...]

1001, 2024

มทร.อีสาน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพในอนาคต

By |January 10th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

มทร.อีสาน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพในอนาคต วันที่ 10 มีนาคม [...]

1001, 2024

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสัญจร ครั้งที่ 1 ณ มทร.อีสาน

By |January 10th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสัญจร ครั้งที่ 1 ณ มทร.อีสาน วันที่ [...]

1207, 2023

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี

By |July 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาขาการบัญชี [...]

1207, 2023

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย PDPA เพิ่มเติมความรู้ให้นักศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

By |July 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย PDPA เพิ่มเติมความรู้ให้นักศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต วันที่ 12 [...]

707, 2023

สาขาการบัญชี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี

By |July 7th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ [...]

707, 2023

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชี

By |July 7th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชี วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สาขาการบัญชี [...]

2506, 2023

สาขาการบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี

By |June 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี วันที่ 24 มิถุนายน 2566 [...]

2306, 2023

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้ทางด้านการสอบบัญชีและภาษีอากร พัฒนาและต่อยอดความรู้ในการเป็นนักบัญชีในอนาคต

By |June 23rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้ทางด้านการสอบบัญชีและภาษีอากร พัฒนาและต่อยอดความรู้ในการเป็นนักบัญชีในอนาคต วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาการบัญชี [...]

2306, 2023

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

By |June 23rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต วันที่ 20 [...]

1706, 2023

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

By |June 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วันที่ 15 [...]

2405, 2023

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

By |May 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี วันที่ 24 พฤษภาคม [...]

1502, 2023

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนและการบัญชีชั้นกลาง

By |February 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนและการบัญชีชั้นกลาง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบัญชี [...]

1002, 2023

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี เสริมสร้างประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ

By |February 10th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี เสริมสร้างประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ [...]

2701, 2023

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี

By |January 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี วันที่ 26 มกราคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ [...]

1101, 2023

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางด้านการบัญชี

By |January 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางด้านการบัญชี วันที่ 11 มกราคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ [...]

1712, 2022

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

By |December 17th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ณ [...]

1512, 2022

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

By |December 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี วันที่ 14 ธันวาคม 2565 [...]

2309, 2022

สาขาการบัญชี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการบัญชี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 23 กันยายน 2565 [...]

1812, 2021

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing

By |December 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing วันที่ 15 ธันวาคม 2564 [...]

1511, 2021

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

By |November 15th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ [...]

Go to Top