การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) สาขาการบัญชี

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

KM การบูรณาการเรียนการสอนเพื่อ YLO บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยของอาจารย์ในสาขา
1. เพื่อบูรณาการกิจกรรมเสริมกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลตามคุณลักษณะพึงประสงค์
2. เพื่อลดเวลาในการทํากิจกรรมสําหรับการบรรลุเป้าหมายทุกข้อตามที่กําหนด ซึ่งเพิ่มเวลาของนักศึกษา โดยที่ไม่จําเป็น เปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมเดียวกันในหลากหลายวิชาในชั้นปีเดียวกัน
3. เพื่อตอบวัตถุประสงค์ YLO ของหลักสูตร
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการในการจัดกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ตามต้องการของอาจารย์ในสาขาบัญชี ฯลฯ

ดาวน์โหลดไฟล์: รายงานสรุป KM การบูรณาการเรียนการสอนเพื่อ YLO