สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางด้านการบัญชี

วันที่ 11 มกราคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน กิจกรรมที่ 2 การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับทีมวิทยากร มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ในหัวข้อ เส้นทางสู่เจ้าของสำนักงานบัญชี โดยวิทยากรรับเชิญ คุณกชพร พบพิมาย เจ้าของสำนักงานบัญชี บริษัท เดอะเน็กซ์เจน แอคเคาท์ติ้ง แอดไวเซอร์ จำกัด มีนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 100 คน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts