admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 22 blog entries.

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส.

2024-02-21T18:20:51+07:00

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญคุณธนันยภรณ์ วงษ์รัชชานนท์ ตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท ต้นไม้ใหญ่ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัทโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและวิชาชีพอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสบการณ์ที่จะนำไปใช้อ้างอิงการตัดสินใจเมื่อเข้าสู่วัยทำงานในอนาคต วีณา หนูสันเทียะ: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.02.21 - โครงการอบรม DBD

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส.2024-02-21T18:20:51+07:00

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 10th Anniversary

2024-01-30T15:16:47+07:00

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 10th Anniversary วันที่ 27 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 10th Anniversary ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาววาสนา หมื่นยุทธ นางสาวนิสากร เหลาคม และนางสาวอินทิวรา ปาจิแพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบงกช บุญกุศล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม สำหรับผลการแข่งขัน ทีมนักศึกษาจากสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้คะแนนลำดับที่ 19 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 124 ทีม ซึ่งมาจาก 66 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ วีณา หนูสันเทียะ: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 10th Anniversary2024-01-30T15:16:47+07:00

มทร.อีสาน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพในอนาคต

2024-01-10T14:09:02+07:00

มทร.อีสาน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพในอนาคต วันที่ 10 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา และผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัญชีบัณฑิต เพื่อเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน่วยงานวิชาชีพ สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการบริหารและการเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชีสู่สมาชิก และนักวิชาชีพทั่วไป ศรัญญา คมขุนทด : ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ : 67.01.10 - MOU สภาวิชาชีพบัญชี กับ มทร.อีสาน

มทร.อีสาน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพในอนาคต2024-01-10T14:09:02+07:00

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสัญจร ครั้งที่ 1 ณ มทร.อีสาน

2024-01-10T13:31:00+07:00

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสัญจร ครั้งที่ 1 ณ มทร.อีสาน วันที่ 9 มกราคม 2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสัญจร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม แคนา 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีเนื้อหาการประชุมเพื่อหารือประเด็นการบริหารงานสภาวิชาชีพ พร้อมทั้งให้แนวทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี สาขานครราชสีมา เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสาขาในอนาคตต่อไป จากนั้นเป็นการแนะนำสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขานครราชสีมา โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา และได้แนะนำคณะอนุกรรมการสำนักงานสาขานครราชสีมา พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสาขานครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 พร้อมได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2569 และพิจารณาปรับปรุงห้องสำนักงานนครราชสีมา ศรัญญา คมขุนทด : ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ : 67.01.09 - ประชุมสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสัญจร ครั้งที่ 1 ณ มทร.อีสาน2024-01-10T13:31:00+07:00

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี

2023-07-12T17:36:12+07:00

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี กิจกรรมที่ 2 และ 3 ณ ห้องตะโกราย 2 ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งสาขาฯ ได้เชิญคุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี ในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี” และ “เปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี OPEN HOUSE” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางสู้วิชาชีพบัญชี และเข้าใจถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน ทั้งนี้นอกจากนักศึกษาสาขาการบัญชีที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คนแล้ว ยังมีนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ จำนวน 240 คน เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมด : 66.07.12 - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี2023-07-12T17:36:12+07:00

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย PDPA เพิ่มเติมความรู้ให้นักศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2023-07-12T11:34:25+07:00

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย PDPA เพิ่มเติมความรู้ให้นักศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหารและระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน กิจกรรมที่ 4 หัวข้อ “รู้เท่าทันกฎหมาย PDPA” ณ ห้องตะโกราย 2 ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งสาขาฯ ได้เชิญทนายธวัชชัย ศิริวงศ์ ทนายความประจำ สำนักงานเสรี ไชยกิตติ ทนายความ มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายนำไปป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย PDPA เพิ่มเติมความรู้ให้นักศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต2023-07-12T11:34:25+07:00

สาขาการบัญชี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี

2023-07-07T16:20:00+07:00

สาขาการบัญชี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้รับเชิญ คุณวารุณี วิเชียรเลิศ ตำแหน่ง SAP Senior Consultant (FI-CO) มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ การปรับตัวของนักศึกษาบัญชียุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้เตรียมความพร้อมตามทักษะการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละชั้นปีก่อนเปิดการเรียนและก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ที่นำไปใช้อ้างอิงการตัดสินใจเมื่อเข้าสู่วัยทำงานและพัฒนาความรู้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ด้านวิชาชีพและความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำรงชีพในอนาคตต่อไป วีณา หนูสันเทียะ: ข่าว / อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์/บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

สาขาการบัญชี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี2023-07-07T16:20:00+07:00

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชี

2023-07-07T15:37:32+07:00

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชี วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหาร และระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน กิจกรรมที่ 3 “ก้าวทันเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชี” ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้เชิญอาจารย์ ดร.เอกชัย แซ่จึง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation A.I. Already เพื่อให้นักษาได้เรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจ วีณา หนูสันเทียะ: ข่าว / อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์/บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชี2023-07-07T15:37:32+07:00

สาขาการบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี

2023-06-25T16:46:23+07:00

สาขาการบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี วันที่ 24 มิถุนายน 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 2 โดยมีรูปแบบการจัดอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Express โดยอาจารย์มณฑกาล พงษ์เกษม และอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และการอบรมออนไลน์ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ในรูปแบบ e-learning สำหรับการยื่นงบการเงินออนไลน์ e-filling ซึ่งจัดในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 26 มิถุนายน 2566 สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงก่อนออกสหกิจศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุนิษา ธงจันทร์ และสาขาการบัญชี: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

สาขาการบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี2023-06-25T16:46:23+07:00

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้ทางด้านการสอบบัญชีและภาษีอากร พัฒนาและต่อยอดความรู้ในการเป็นนักบัญชีในอนาคต

2023-06-23T14:05:05+07:00

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้ทางด้านการสอบบัญชีและภาษีอากร พัฒนาและต่อยอดความรู้ในการเป็นนักบัญชีในอนาคต วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี Accounting Challenge กิจกรรมที่ 3 หัวข้อ อบรมความรู้ทางด้านการสอบบัญชีและภาษีอากร และการแข่งขันแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ณ ห้อง 333 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล หัวสาขาการบัญชี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เชิญคุณจิระนันท์ จงเจริญใจ นักวิชาการสรรพากร ชำนาญการ มาให้ความรู้ทางด้านภาษีอากรแก่นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 134 คน อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้ทางด้านการสอบบัญชีและภาษีอากร พัฒนาและต่อยอดความรู้ในการเป็นนักบัญชีในอนาคต2023-06-23T14:05:05+07:00
Go to Top