ba.family

Home/Tag:ba.family

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต

2024-03-11T10:54:05+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต วันที่ 10 มีนาคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ การวางแผนการเงินและการลงทุน การประกันภัย การบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน ให้กับนักศึกษาสาขาการเงินชั้นปีที่ 4 โดยคณาจารย์สาขาการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในความรู้ด้านการเงิน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับทางด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันในอนาคต โชษิตา เปสตันยี: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต2024-03-11T10:54:05+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

2024-03-05T12:55:47+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 วันที่ 5 มีนาคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมแคแดง ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณฉัตรชัย น้อยพันธ์ ผู้จัดการภาค บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์, CFP® อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรรมการที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ 2 ท่าน ได้แก่ คุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.วิศลย์ ปรีชา รองผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล อาจารย์ประจำสาขาการเงิน ซึ่งเป็นประธานหลักสูตร ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบข้อมูล และร่วมพิจารณาการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข้อมูล/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.05 - วิพากษ์หลักสูตร สาขาการเงิน [...]

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25682024-03-05T12:55:47+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการลงทุน โดยนักลงทุนมืออาชีพจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

2024-03-01T08:20:04+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการลงทุน โดยนักลงทุนมืออาชีพจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ“เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)” ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์จิราพร จิระชีวี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร คุณอวิรุทธ์ เสมอภาค ผู้แนะนำการลงทุน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง สาขานครราชสีมา มาบรรยายให้ความรู้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงิน เกี่ยวกับการลงทุนทั่วไป และช่องทางในการลงทุน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสาขาการเงิน หรือผู้ที่มีความสนใจความรู้ด้านการลงทุน สามารถนำความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการลงทุน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการลงทุนในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.02.28 - โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการลงทุน โดยนักลงทุนมืออาชีพจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง2024-03-01T08:20:04+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)

2023-07-12T19:00:21+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society) วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “การสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งทางสาขาฯ ได้เชิญคุณธัญลักษณ์ ธีรภัทรางกูร ALFA Coach/Financial Advisor บริษัท เอไอเอ จำกัด มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวางแผนชีวิตด้วยปิรามิดทางการเงิน ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง ชีวิตที่ดีเริ่มต้นด้วยการวางแผนทางการเงิน สาเหตุสำคัญ.. ทำไมคนเราต้องทำประกันชีวิต เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจเส้นทางการเสริมสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการเป็น นักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ และเพื่อก้าวสู่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียงข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน จัดโครงการการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)2023-07-12T19:00:21+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน

2023-07-08T11:16:59+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01314 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยมีอาจารย์จากสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า มาบรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง มาบรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Intermediate & Advanced และการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน ให้กับนักศึกษาสาขาการเงิน การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน2023-07-08T11:16:59+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2023-07-04T15:29:07+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสาขาการเงิน ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในการอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณกิตติพัฒน์ แสงทวีสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ จัดโดย แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2023-07-04T15:29:07+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

2023-06-23T09:58:06+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน วันที่ 19 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ในรูปแบบการประเมินออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์จริยา รอดจันทร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา ฉิมจารย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานรายงาผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในแต่ละตัวบ่งชี้และองค์ประกอบมาตรฐานประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการดำเนินงานให้เป็นระบบ PDCA สุพจน์ อภิรักษ์ธารา: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียง

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน2023-06-23T09:58:06+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการเงิน

2023-06-16T15:09:49+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการเงิน วันที่ 15 มิถุนายน 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการเงิน ณ ห้องตะโกราย 1 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ ตัวแทนหัวหน้าสาขาการเงิน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ สำหรับการดำเนินกิจกรรมได้มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขา และได้รับเชิญวิทยากรมาบรรยายให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ เส้นทางการประกอบอาชีพผู้ประกอบการ โดยคุณอภิสิทธิ์  เศษกลาง  จากบริษัท อะฟิล กรุ๊ป จำกัด การบรรยายหัวข้อ เส้นทางการประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ โดยคุณกัญภร ดีช่อรัมย์  จากสำนักงานที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย การบรรยายหัวข้อ แนวทางการเรียนรู้ด้านนักวางแผนทางการเงิน โดยคุณณัฐธิดา โมซา จากธนาคารกรุงเทพ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และได้มีการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยคุณเปรม วงษ์คำจันทร์ ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว มาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน การทำกิจกรรม การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ คุณอรจิรา ศิริมงคล (คุณฟ้าใส) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม พบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ และจะมาเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาสัมมนาทางการเงิน ให้กับสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน อีกด้วย อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: ข่าว/ภาพ นักศึกษาสาขาการเงิน: ภาพ

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการเงิน2023-06-16T15:09:49+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ

2023-05-19T13:57:19+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม Social return of investment : SROI ให้กับนักศึกษาสาขาการเงินทั้งในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ณ ห้อง 16-304 อาคาร 16 วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในประเด็นหัวข้อ Impact/Outcome/ SIA/SROI การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย การตั้งทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) ความแตกต่างระหว่าง Input/Activity/Output/Outcome และค่าแทนทางการเงินและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี และ ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนโครงการในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ2023-05-19T13:57:19+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance

2023-02-28T16:54:14+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance ณ ห้อง 01602 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับพร้อมของที่ระลึกให้กับวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญคุณฉัตรชัย น้อยพันธ์ ผู้จัดการภาค บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างสถาปนิกทางการเงิน เพื่อก้าวสู่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ นอกจากนั้นยังได้มีการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาการเงิน จากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาการศึกษาความเป็นได้และการประเมินโครงการลงทุน Feasibility Student and Project Evaluation โดยมีนักศึกษาสาขาการเงินเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance2023-02-28T16:54:14+07:00
Go to Top