สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

วันที่ 5 มีนาคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมแคแดง ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน

สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณฉัตรชัย น้อยพันธ์ ผู้จัดการภาค บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์, CFP® อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรรมการที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ 2 ท่าน ได้แก่ คุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.วิศลย์ ปรีชา รองผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล อาจารย์ประจำสาขาการเงิน ซึ่งเป็นประธานหลักสูตร ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบข้อมูล และร่วมพิจารณาการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข้อมูล/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.05 – วิพากษ์หลักสูตร สาขาการเงิน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts