สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance ณ ห้อง 01602 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับพร้อมของที่ระลึกให้กับวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญคุณฉัตรชัย น้อยพันธ์ ผู้จัดการภาค บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างสถาปนิกทางการเงิน เพื่อก้าวสู่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ นอกจากนั้นยังได้มีการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาการเงิน จากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาการศึกษาความเป็นได้และการประเมินโครงการลงทุน Feasibility Student and Project Evaluation โดยมีนักศึกษาสาขาการเงินเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts