บุคลากรประจำสาขาการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์หัวหน้าสาขาการเงิน
thanapin@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3699
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
duang951@hotmail.com
อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ
อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ
pilaiporn.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
pondsawad.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
wannuda.pe@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลภา เปรื่องเวทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลภา เปรื่องเวทย์
kullapa.pr@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3699
อาจารย์กัลยา นารีจันทร์
อาจารย์กัลยา นารีจันทร์(ลาศึกษาต่อ)
kanlaya.na@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล
อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล
malert.da@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3698
อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี
อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี
chosita.pe@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3620
อาจารย์จิราพร จิระชีวี
อาจารย์จิราพร จิระชีวี
Jiracheewee.ji@gmail.com
นางสาวขนิษฐา ขุมพลกรัง
นางสาวขนิษฐา ขุมพลกรังผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการเงิน
khanittha.kh@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3698