สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต

วันที่ 10 มีนาคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ การวางแผนการเงินและการลงทุน การประกันภัย การบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน ให้กับนักศึกษาสาขาการเงินชั้นปีที่ 4 โดยคณาจารย์สาขาการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในความรู้ด้านการเงิน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับทางด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันในอนาคต

โชษิตา เปสตันยี: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts