การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สาขาการเงิน

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

เพื่อชี้แจงกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และ คำแนะนำในการปฏิบัติตัว สำหรับนักศึกษา ดังนี้

  • มหาวิทยาลัย ลดหย่อนค่าเทอมการศึกษาให้ครึ่งหนึง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนักศึกษา
  • แนะนำนักศึกษาทุกคนให้ทำประกันภัยสุขภาพกรณีโควิด-19 เพื่อลดหย่อนภาระค่าใช่จ่ายในกรณีติดโควิค-19
  • ช่วยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ เช่น ทุนช่วยงาน ทุนกู้ยืม การลดหน่อยค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนวิจัยสู้โควิด-19
  • ลดหย่อน ผ่อนผัน ค่าหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษา และบุคลากรที่มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการประเมินว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ รพ.มหาราช หรือว่ารพ.ใกล้เคียง โดยทางมหาวิทยาลัย จะมีรายชื่อ รพ. แนะนำ ที่สามารถเข้ารับบริการได้ทันที
  • ให้คำปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์
  • ให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
  • มีมาตรการช่วยเหลือนักษาศึกษา เมื่อพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาติดตามอาการในโรงพยาบาล หลังตรวจพบเชื้อจนอาการหายเป็นปกติ มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือในทุกทาง เช่น การเรียนออนไลน์ การสอบภายหลัง เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์: รายงานสรุป KM การจัดการองค์ความรู้ สาขาวิชาการเงิน_2564