admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 16 blog entries.

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพด้านการเงิน

2024-02-22T11:08:13+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพด้านการเงิน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน สำหรับโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาที่สนใจเข้าทำงานในวิชาชีพด้านการเงิน ได้เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA) โดยวิทยากรคุณสุมาลี บำเพ็ญ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ บรรยายเกี่ยวกับการชวนรู้จัก SET กับบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุน และแนะนำโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 และคุณเพียงพิสุทธิ์ สายสุนทรวัฒนา ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ บรรยายเกี่ยวกับการทำความรู้จักหลักสูตร AISA, CISA และเส้นทางวิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าทดสอบหลักสูตร AISA ได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial [...]

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพด้านการเงิน2024-02-22T11:08:13+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ให้ความรู้การออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement”

2024-01-18T17:49:36+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ให้ความรู้การออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement” วันที่ 17 มกราคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดโครงการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement” ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคาร 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีคุณปวริศา เรืองพานิช หัวหน้าทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปสู่เครื่องมือในการดำเนินการออมและลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ แนะนำการติดตั้งและขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) และการใช้บริการ “ออมเพลิน” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมให้กลุ่มคนที่มีปัญหาในการออม และมีความต้องการ แต่มีความจำกัดในด้านการออมต่าง ๆ ทั้งในด้านของปริมาณ และสัดส่วนในการออม และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการออมเพื่อการเกษียณอายุ ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ให้ความรู้การออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement”2024-01-18T17:49:36+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)

2023-07-12T19:00:21+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society) วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “การสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งทางสาขาฯ ได้เชิญคุณธัญลักษณ์ ธีรภัทรางกูร ALFA Coach/Financial Advisor บริษัท เอไอเอ จำกัด มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวางแผนชีวิตด้วยปิรามิดทางการเงิน ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง ชีวิตที่ดีเริ่มต้นด้วยการวางแผนทางการเงิน สาเหตุสำคัญ.. ทำไมคนเราต้องทำประกันชีวิต เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจเส้นทางการเสริมสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการเป็น นักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ และเพื่อก้าวสู่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียงข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน จัดโครงการการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)2023-07-12T19:00:21+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน

2023-07-08T11:16:59+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01314 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยมีอาจารย์จากสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า มาบรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง มาบรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Intermediate & Advanced และการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน ให้กับนักศึกษาสาขาการเงิน การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน2023-07-08T11:16:59+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2023-07-04T15:29:07+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสาขาการเงิน ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในการอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณกิตติพัฒน์ แสงทวีสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ จัดโดย แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2023-07-04T15:29:07+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

2023-06-23T09:58:06+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน วันที่ 19 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ในรูปแบบการประเมินออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์จริยา รอดจันทร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา ฉิมจารย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานรายงาผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในแต่ละตัวบ่งชี้และองค์ประกอบมาตรฐานประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการดำเนินงานให้เป็นระบบ PDCA สุพจน์ อภิรักษ์ธารา: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียง

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน2023-06-23T09:58:06+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการเงิน

2023-06-16T15:09:49+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการเงิน วันที่ 15 มิถุนายน 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการเงิน ณ ห้องตะโกราย 1 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ ตัวแทนหัวหน้าสาขาการเงิน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ สำหรับการดำเนินกิจกรรมได้มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขา และได้รับเชิญวิทยากรมาบรรยายให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ เส้นทางการประกอบอาชีพผู้ประกอบการ โดยคุณอภิสิทธิ์  เศษกลาง  จากบริษัท อะฟิล กรุ๊ป จำกัด การบรรยายหัวข้อ เส้นทางการประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ โดยคุณกัญภร ดีช่อรัมย์  จากสำนักงานที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย การบรรยายหัวข้อ แนวทางการเรียนรู้ด้านนักวางแผนทางการเงิน โดยคุณณัฐธิดา โมซา จากธนาคารกรุงเทพ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และได้มีการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยคุณเปรม วงษ์คำจันทร์ ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว มาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน การทำกิจกรรม การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ คุณอรจิรา ศิริมงคล (คุณฟ้าใส) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม พบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ และจะมาเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาสัมมนาทางการเงิน ให้กับสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน อีกด้วย อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: ข่าว/ภาพ นักศึกษาสาขาการเงิน: ภาพ

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการเงิน2023-06-16T15:09:49+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ

2023-05-19T13:57:19+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม Social return of investment : SROI ให้กับนักศึกษาสาขาการเงินทั้งในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ณ ห้อง 16-304 อาคาร 16 วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในประเด็นหัวข้อ Impact/Outcome/ SIA/SROI การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย การตั้งทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) ความแตกต่างระหว่าง Input/Activity/Output/Outcome และค่าแทนทางการเงินและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี และ ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนโครงการในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ2023-05-19T13:57:19+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance

2023-02-28T16:54:14+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance ณ ห้อง 01602 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับพร้อมของที่ระลึกให้กับวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญคุณฉัตรชัย น้อยพันธ์ ผู้จัดการภาค บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างสถาปนิกทางการเงิน เพื่อก้าวสู่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ นอกจากนั้นยังได้มีการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาการเงิน จากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาการศึกษาความเป็นได้และการประเมินโครงการลงทุน Feasibility Student and Project Evaluation โดยมีนักศึกษาสาขาการเงินเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance2023-02-28T16:54:14+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance

2023-02-15T09:42:34+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้รับเชิญวิทยากรคุณพัชรา จินตนะกุล นักวางแผนการเงิน CPF ผู้ก่อตั้งสถาบัน Kids Finance Thailand (สถาบันสอนการเงินเด็กแห่งประเทศไทย) มาบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนการเงินยุค 4.0 ของคนรุ่นใหม่” คุณอาภากร พุฒนอก Research and Development Strategy Trader มาบรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Crypto และการบริหารเงินในการลงทุน” และคุณอภิสิทธิ์ เศษกลาง เจ้าของบริษัท อะฟิล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  มาบรรยายในหัวข้อ “การลงทุน การเริ่มต้นทำธุรกิจ และการปรับตัวในยุคปัจจุบัน” การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดและให้บริการวิชาการแก่สถานประกอบการและหน่วยงานชุมชนภายนอก ให้เป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการลงทุน สัมมนาทางการเงิน การเงินธุรกิจ การเงินส่วนบุคคล เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ และหลักการลงทุน     

สาขาการเงิน จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance2023-02-15T09:42:34+07:00

New Courses

ข้อมูลติดต่อ

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Phone: 044233300 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: Finance

Recent Posts

Go to Top