admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 5 blog entries.

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0

2022-11-17T10:20:48+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 ณ ห้อง 01413 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร คุณพัชรา จินตนะกุล นักวางแผนการเงิน, CFP® ผู้ก่อตั้งสถาบัน Kids Finance Thailand สถาบันสอนการเงินเด็กแห่งแรกในประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจความรู้ด้านการเงินและการลงทุน และนำความรู้ในรายวิชาในแขนงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อนำไปใช้ในวิเคราะห์การเงินการลงทุนในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาการเงินเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.02022-11-17T10:20:48+07:00

สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2022-09-23T11:05:15+07:00

สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 23 กันยายน 2565 สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น2022-09-23T11:05:15+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2022-09-06T16:17:34+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมที่ 3 โครงการปลูกต้นไม้ร้อยรักสามัคคี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการเงิน เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้กับเยาวชน

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ2022-09-06T16:17:34+07:00

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

2022-09-07T09:47:32+07:00

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสินค้าชุมชน และการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าชุมชน ณ วัดตลาดประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยวิทยากรได้ให้กลุ่มชาวบ้านทดลองการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG2022-09-07T09:47:32+07:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา เวียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ

2022-09-07T10:22:21+07:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา เวียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา เวียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา เวียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ2022-09-07T10:22:21+07:00
Go to Top