ผลงานวิชาการและวิจัย

Issue Date Title Author(s)
2563 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานที่มีต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2560 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดของหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2556 – 2560 กัลยา, นารีจันทร์; พรสวัสดิ์, สิงห์ยาม; ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2561 ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการและข้อมูลความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ส่งผลต่อการจัดการกําไร : หลักฐานเชิงประจักษ์ บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2562 อิทธิพลของประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กัลยา, นารีจันทร์; ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; พรสวัสดิ์, สิงห์ยาม; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน
2559 พฤติกรรมการออมของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กุลภา, เปรื่องเวทย์; ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2554 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2556 ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการของนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2562 ทัศนคติความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจใช้งานนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน; ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2561 ปัจจัยและผลกระทบของคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อมูลค่าของกิจการ : หลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทย ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2560 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของธุรกิจ คุณภาพของคณะกรรมการบริษัท และระดับของการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน; กัลยา, นารีจันทร์
2556 การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2563 การวิเคราะห์ อิทธิพลส่งผ่านของประสิทธิภาพทางการเงิน ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วรรณุดาว์, เพ็ชรไพโรจน์; มาเลิศ, ด่านกุล; ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2563 การเรียนรู้ร่วมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาวิชาการเงินธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กุลภา, เปรื่องเวทย์; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน; ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; Kullapa, Preungvate; Duangporn, Khunardsungnern; Thanapin, Attari
2564 การศึกษาทักษะทางปัญญา และผลการเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยจากข้อมูลทุติยภูมิของนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : โดยใช้การสอนรูปแบบซิปปา ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; วรรณุดาว์, เพ็ชรไพโรจน์
2563 รูปแบบเชิงสาเหตุของกรอบแนวคิดเทคโนโลยี องค์กรและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมูลค่า กิจการผ่านการนาอีคอมเมิร์ซไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน; พรสวัสดิ์, สิงห์ยาม; พิไลพร, ศิริมาเทพ; กุลภา, เปรื่องเวทย์; กัลยา, นารีจันทร์; มาเลิศ, ด่านกุล; วรรณุดาว์, เพ็ชรไพโรจน์
Issue Date Title Author(s)
2562 อิทธิพลของประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กัลยา, นารีจันทร์; ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; พรสวัสดิ์, สิงห์ยาม; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน
2562 ทัศนคติความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจใช้งานนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน; ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์
2560 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของธุรกิจ คุณภาพของคณะกรรมการบริษัท และระดับของการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน; กัลยา, นารีจันทร์
2563 การเรียนรู้ร่วมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาวิชาการเงินธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กุลภา, เปรื่องเวทย์; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน; ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; Kullapa, Preungvate; Duangporn, Khunardsungnern; Thanapin, Attari
2563 รูปแบบเชิงสาเหตุของกรอบแนวคิดเทคโนโลยี องค์กรและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมูลค่า กิจการผ่านการนาอีคอมเมิร์ซไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน; พรสวัสดิ์, สิงห์ยาม; พิไลพร, ศิริมาเทพ; กุลภา, เปรื่องเวทย์; กัลยา, นารีจันทร์; มาเลิศ, ด่านกุล; วรรณุดาว์, เพ็ชรไพโรจน์
2554 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการเงินและธนาคารของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน
2564 การยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พิไลพร, ศิริมาเทพ; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน
Issue Date Title Author(s)
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พิไลพร, ศิริมาเทพ
2564 การยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พิไลพร, ศิริมาเทพ; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน
2563 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินและการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดนครราชสีมา พรสวัสดิ์, สิงห์ยาม; พิไลพร, ศิริมาเทพ; กัลยา, นารีจันทร์
2563 รูปแบบเชิงสาเหตุของกรอบแนวคิดเทคโนโลยี องค์กรและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมูลค่า กิจการผ่านการนาอีคอมเมิร์ซไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ธนาภิญญ์, อัตตฤทธิ์; ดวงพร, ขุนอาจสูงเนิน; พรสวัสดิ์, สิงห์ยาม; พิไลพร, ศิริมาเทพ; กุลภา, เปรื่องเวทย์; กัลยา, นารีจันทร์; มาเลิศ, ด่านกุล; วรรณุดาว์, เพ็ชรไพโรจน์
Issue Date Title Author(s)
Issue Date Title Author(s)
Issue Date Title Author(s)
Issue Date Title Author(s)
Issue Date Title Author(s)
Issue Date Title Author(s)
Issue Date Title Author(s)
Issue Date Title Author(s)