ba

Home/Tag:ba

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ยุค Disruption ประจำปีการศึกษา 2567

2024-06-17T17:47:09+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ยุค Disruption ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาการเงิน สู่ยุค Disruption ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและนักศึกษาใหม่สาขาการเงิน และอาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน สำหรับการดำเนินกิจกรรม ทางสาขาฯ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ เส้นทางการประกอบอาชีพของสถานบันการเงิน โดยคุณปัณณาวัตร์ แพธนาธีระวงศ์ จากธนาคารทหารไทยธนชาต สาขานครราชสีมา การบรรยายหัวข้อ เส้นทางการประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ โดยคุณกัญภร ดีช่อรัมย์ จากสำนักงานที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา การบรรยายหัวข้อ แนวทางการเรียนรู้ด้านนักวางแผนทางการเงิน โดยคุณณัฐธิดา โมซา จากธนาคารกรุงเทพ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนทางการเงิน โดยคุณภคมน พร้อมขุนนาง จากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่สาขาการเงิน มีความมั่นใจการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสามารถเป็นนักการเงินที่ดีมีคุณภาพได้ในอนาคต ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ยุค Disruption ประจำปีการศึกษา 25672024-06-17T17:47:09+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

2024-03-20T13:31:26+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 วันที่ 18 มีนาคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมแคแดง อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์วัฒนโชค เฉิดฉาย ครูชำนาญการ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และคุณภคมน พร้อมขุนนาง ผู้จัดการขยายงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล อาจารย์ประจำสาขาการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบข้อมูล และร่วมพิจารณาการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.18 - วิพากษ์หลักสูตรระดับ ปวส สาขาการเงิน [...]

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25682024-03-20T13:31:26+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต

2024-03-11T10:54:05+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต วันที่ 10 มีนาคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ การวางแผนการเงินและการลงทุน การประกันภัย การบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน ให้กับนักศึกษาสาขาการเงินชั้นปีที่ 4 โดยคณาจารย์สาขาการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในความรู้ด้านการเงิน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับทางด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันในอนาคต โชษิตา เปสตันยี: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต2024-03-11T10:54:05+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

2024-03-05T12:55:47+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 วันที่ 5 มีนาคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมแคแดง ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณฉัตรชัย น้อยพันธ์ ผู้จัดการภาค บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์, CFP® อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรรมการที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ 2 ท่าน ได้แก่ คุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.วิศลย์ ปรีชา รองผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล อาจารย์ประจำสาขาการเงิน ซึ่งเป็นประธานหลักสูตร ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบข้อมูล และร่วมพิจารณาการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข้อมูล/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.05 - วิพากษ์หลักสูตร สาขาการเงิน [...]

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25682024-03-05T12:55:47+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการลงทุน โดยนักลงทุนมืออาชีพจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

2024-03-01T08:20:04+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการลงทุน โดยนักลงทุนมืออาชีพจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ“เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)” ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์จิราพร จิระชีวี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร คุณอวิรุทธ์ เสมอภาค ผู้แนะนำการลงทุน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง สาขานครราชสีมา มาบรรยายให้ความรู้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงิน เกี่ยวกับการลงทุนทั่วไป และช่องทางในการลงทุน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสาขาการเงิน หรือผู้ที่มีความสนใจความรู้ด้านการลงทุน สามารถนำความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการลงทุน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการลงทุนในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.02.28 - โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการลงทุน โดยนักลงทุนมืออาชีพจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง2024-03-01T08:20:04+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพด้านการเงิน

2024-02-22T11:08:13+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพด้านการเงิน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน สำหรับโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาที่สนใจเข้าทำงานในวิชาชีพด้านการเงิน ได้เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA) โดยวิทยากรคุณสุมาลี บำเพ็ญ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ บรรยายเกี่ยวกับการชวนรู้จัก SET กับบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุน และแนะนำโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 และคุณเพียงพิสุทธิ์ สายสุนทรวัฒนา ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ บรรยายเกี่ยวกับการทำความรู้จักหลักสูตร AISA, CISA และเส้นทางวิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าทดสอบหลักสูตร AISA ได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial [...]

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพด้านการเงิน2024-02-22T11:08:13+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ให้ความรู้การออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement”

2024-01-18T17:49:36+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ให้ความรู้การออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement” วันที่ 17 มกราคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดโครงการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement” ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคาร 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีคุณปวริศา เรืองพานิช หัวหน้าทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปสู่เครื่องมือในการดำเนินการออมและลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ แนะนำการติดตั้งและขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) และการใช้บริการ “ออมเพลิน” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมให้กลุ่มคนที่มีปัญหาในการออม และมีความต้องการ แต่มีความจำกัดในด้านการออมต่าง ๆ ทั้งในด้านของปริมาณ และสัดส่วนในการออม และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการออมเพื่อการเกษียณอายุ ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ให้ความรู้การออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement”2024-01-18T17:49:36+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)

2023-07-12T19:00:21+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society) วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “การสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งทางสาขาฯ ได้เชิญคุณธัญลักษณ์ ธีรภัทรางกูร ALFA Coach/Financial Advisor บริษัท เอไอเอ จำกัด มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวางแผนชีวิตด้วยปิรามิดทางการเงิน ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง ชีวิตที่ดีเริ่มต้นด้วยการวางแผนทางการเงิน สาเหตุสำคัญ.. ทำไมคนเราต้องทำประกันชีวิต เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจเส้นทางการเสริมสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการเป็น นักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ และเพื่อก้าวสู่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียงข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน จัดโครงการการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)2023-07-12T19:00:21+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน

2023-07-08T11:16:59+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01314 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยมีอาจารย์จากสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า มาบรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง มาบรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Intermediate & Advanced และการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน ให้กับนักศึกษาสาขาการเงิน การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน2023-07-08T11:16:59+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2023-07-04T15:29:07+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสาขาการเงิน ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในการอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณกิตติพัฒน์ แสงทวีสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ จัดโดย แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2023-07-04T15:29:07+07:00
Go to Top