รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Information System and Digital Business Innovation
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Information System and Digital Business Innovation)

เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ 7,150 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แผนการศึกษา สาขาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
01-406-010-102 นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-406-090-104 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-406-094-103 การปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
01-406-093-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
01-406-091-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6)
01-406-092-201 โครงสร้างคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
01-404-010-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 5 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-015-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-042-219 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือก 1 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือก 2 3(x-x-x)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
01-406-095-302 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
01-406-091-302 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-406-096-301 ระบบจัดการเนื้อหาดิจิทัล 3(3-0-6)
01-406-090-303 เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจดิจิทัล 1(0-2-1)
01-406-091-304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ 3(3-0-6)
01-406-094-301 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือก 4 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 16 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-406-094-416 สหกิจศึกษาด้านธุรกิจดิจิทัล 6(0-40-0)
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-406-094-402 โครงการวิจัยด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3(0-6-3)
01-406-095-401 ความปลอดภัยของสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
01-406-092-405 สัมมนาทางด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1(0-3-1)
xx-xxx-xxx-xxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 13 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ได้แก่

 1. นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Data Analysis)
 2. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis)
 4. นักติดตั้งระบบ (System Implementer)
 5. นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 6. พนักงานในธุรกิจซอฟต์แวร์ (Employee in Software Industries)
 7. นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer)
 8. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร (Digital Monitor)
 9. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Project Manager)
 10. เจ้าของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
 11. เจ้าของธุรกิจไอทีและดิจิทัล (Entrepreneur)
 12. นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
 13. เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
 14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (วุฒิ ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน