นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ส่งนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ในกิจกรรมการแข่งขัน Pitching ระดับภูมิภาค (Pitching Day) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง เป็นผู้ดูแลและนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญกับกิจกรรม Startup Thailand League เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะการนำเสนอให้กับนักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบการ Pitching ด้วย Startup เติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้คนมีความตั้งใจในการปรับตัวจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า หากทำธุรกิจแบบเดิมหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบเดิมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เราจะต้องมีการปรับตัวเพราะการระบาดของ COVID-19 ทำให้ความต้องการเปลี่ยนไป

ศศิกานต์ ไพลกลาง: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts